Chiyoudi in Zhuolu

Photo taken by Yuepheng Xiong in January 2013