top of page

Peb Yog Leej Twg

Nyob zoo ib tsoom kwv tij nkauj muam Hmoob.

Zoo siab thiab ua tsaug uas koj tuaj txog rau ntawm peb lub vas sab hmongism.org no. Ntawm no yog qhov chaw vam meej rau peb Hmoob lub neej pib hnub no mus rau yav tom ntej. Peb haiv neeg Hmoob tau poob qab los ntau pua los tej zaum twb yog ntau txhiab xyoo lawm, ib qho yog tim peb tej dab qhuas uas peb muab ua loj thiab poob nyiaj ntau heev. Tej yam kev poob qab ntawm peb Hmoob mas peb kuj tsis muaj feem xyuam los yog peev xwm hloov los yog txhim kho tau. Tab sis tej dab qhuas, peb ntseeg tias peb muaj peev xwm thiab feem xyuam hloov tau yam tsis txhaum dab tsi, kom peb txhob poob rau txoj kev poob qab thiab txom nyem. Tuaj txog rau teb chaws Meskas no tau peb caug tawm lub xyoos peb Hmoob muab peb tej dab qhuas sib tw ua loj ua ntev ua ntau, qhov loj heev yog lub ntees ploj ntees tuag. Yav dhau los peb yeej tsis tau muab ua twb zoo xam tias peb suav daws poob nyiaj ntau npaum li cas rau peb tej dab qhuas, thiab tej dab qhuas uas peb ua loj npaum li no peb puas tau koob hmoo los tau faj tim huab tais. Niaj hnub no peb Hmoob cov ntees mas ib lub ntees poob nyiaj li ntawm $30,000 txog $70,000, los yog tej lub ntees tseem ntau dua. Temple of Hmongism kwv yees tias ib xyoos twg peb Hmoob thoob plaws teb chaws Meskas poob nyiaj siab tshaj $30,000,000 rau peb cov ntees tuag. Nyob hauv Nroog Ntxaib hauv MN no, peb Hmoob muaj tsib lub tsev txias. Tej lub hlis mas tsev xyom cuab tseem tau tos vim tsis muaj tsev txias seem li lawm. Yog li no, kwv yees tias yog peb siv peb lub tsev txias txhua txhua kiab (week) thiab kwv yees tias ib lub ntees twg peb siv li $40,000, ib kiab twg peb poob nyiaj txog $120,000. Ib hlis peb poob txog $480,000. Hos ib xyoos twg peb poob txog $5,760,000. Yog muab xam tias peb siv tsib lub tsev txias txhua txhua kiab ces ib kiab twg peb poob nyiaj $200,000, ib hlis poob $800,000, hos ib xyoos twg peb poob $9,600,000. Qhov no tsuas yog xam hauv Nroog Ntxaib no nkaus nkaus xwb. Yog xeev WI thiab CA los muaj Hmoob coob tsis ntau tsis tsawg ntawm xeev MN, teeb meem kev ploj tuag yeej yuav txawv tsis deb. Yog li no, nyob rau xeev MN, WI, thiab CA xwb, peb Hmoob twb poob nyiaj rau ntees tuag qhov qes yog $17,280,000 mus txog qhov siab $28,800,000 tuaj ib lub xyoos. Yog xam lwm lub xeev thiab, Temple of Hmongism thiaj kwv yees tias peb Hmoob poob nyiaj ntau tshaj $30,000,000 rau peb tej ntees tuag txhua txhua lub xyoos, twb sis tau xam lwm yam kev dab qhuas. Qhov no puas yog teeb meem rau koj? Qhov no puas coj peb haiv neeg Hmoob mus rau txoj kev vam meej? Yog tias nws yog teeb meem rau koj thiab tsis yog txoj kev vam meej rau peb Hmoob, koj yuav tau xav txog los yog los koom nrog Temple of Hmongism.Lub Yim Hli 5, 2012 peb muaj ib pab zoo txiv neej yawg thiab poj niam Hmoob tau zaum sib tham thawj thawj zaug txog txoj kev txhim kho thiab txo peb Hmoob li dab qhuas rau peb cov koom siab txhim kho. Pab pawg no thiaj loj hlob ceev heev nyob hauv ob peb lub hlis, vim dab qhuas yog ib yam kev txhawj xeeb loj heev rau suav daws. Peb thiaj tsim tsa ib pawg ntseeg hu ua Temple of Hmongism, lus Hmoob hu ua lub Tsev Coj Dab Qhuas Hmoob. Peb lub hom phiaj yog txhim kho thiab txo peb Hmoob tus dab qhuas niaj hnub no kom luv dua qub, zoo thiab meej dua qub, poob caij nyoog tsawg dua qub, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws kom poob nyiaj tsawg tshaj qhov qub uas peb tej laus tau coj los lawm ntev heev. Tib lub ncauj ke uas yuav loj hlob mus taus ces peb sawv los txhim kho li ib pawg ntseeg uas yeej muaj tswv cuab (member/xab mas xiv) pab nyiaj tsawg tsawg txhua hli. Peb mam li txhim kho thiab txo tej txheej txheem tej zaj tej haiv raws li peb txoj kev tshawb fawb thiab nyiam. Peb yuav tsum muaj peb ib cov txiv coj dab coj qhua los kawm tej txheej txheem, tej cai, thiab tej zaj tej haiv peb txo tshiab no. Thaum peb ib tus tswv cuab muaj teeb meem los nws tsev neeg yeej tsis tau tos kwv tos tij, tau thov, tau pe, tau tiam, thiab tau them leej twg li lawm. Tsuas yog tib lub ncauj ke no xwb peb pawg ntseeg thiaj li yuav tiv thaiv tau peb los ntawm tej kwv tij neej tsa nkhaus, tiv thaiv tau peb txoj kev txom nyem thiab txoj kev poob qab, thiab peb thiaj li yuav loj hlob muaj ib tus dab qhuas zoo heev li luag lwm haiv neeg.

Temple of Hmongism cov npoj num (board) muaj raws li nram qab no, thiab peb zoo siab tos txais koj tuaj rau ntawm lub vas sab no thiab tuaj koom nrog Temple of Hmongism. Ua tsaug.

fongLor.png
Tswv Foom Lauj

President of Temple of Hmongism

flor@comcast.net

O: 651-338-7443 | M: 651-747-5681

F: 651-293-3994

Tswv Foom Lauj ua hauj lwm rau City of St. Paul thaum xyoo 1995 los txog rau niaj hnub no. Sab nraum nws tes hauj lwm nrhiav noj nrhiav haus, Tswv Foom tau ua tus lwm thawj ntawm lub Koom Haum Hmong National Organization (HNO) thaum '97 los mus txog rau xyoo 2000. Tib lub sij hawm ntawv nws kuj yog ib tug executive board nyob rau hauv lub District 5 Planning Council hauv nroog St. Paul sab hnub tuaj. Dhau ntawv nws kuj ua ib tug Site Council nyob rau lub tsev kawm ntawv Achievement Plus Elementary School xyoo 1998 txog ntua rau xyoo 2004. Nws kuj pab khiav hauj lwm rau Boyscout xyoo 2002 mus txog rau xyoo 2007 thiab 2004 txog rau 2007 nws kuj yog tus tuam thawj tswj (district chair) rau Hmoob lub district (Silver Maple District). Nws kuj pab ntau lub koom haum non-profit los lawm.  Cov hais los saum no tsuas yog piav ib nrab ntawm cov koom haum uas nws tau pab los lawm xwb.

See Vang.JPG
Xis Vaj

Vice President of Temple of Hmongism

ntxhi7@gmail.com

O: 651-263-8439 | M: 651-263-8439

Xis Vaj yog tus lwm thawj coj rau Temple Of Hmongism. Nws tsev neeg twb los koom Hmongism tau ntau xyoo. Nws kuj tau ua txwj laug (board) thiab tuav ntau tes hauj lwm rau Temple los tau ntau xyoo. Nws ua hauj lwm nyob hauv tsev kawm ntawv. Hauj lwm tom tsev kawm ntawv thiab hauv lub cuab yig ntau heev, tab sis nws tseem zoo siab hlo los pab ua tus lwm thawj coj rau Temple.

Nws yog ib tus neeg siab sib heev. Muaj hauj lwm hais txog kev pab rau cov tswv cuab mas nws yeej zoo siab hlo sib pab li ib tsev neeg. Muaj nws los pab mas peb cov tswv cuab suav daws kaj siab thiab muaj kev sib raug zoo lawm ntau heev. 

 

Nob Thoj Lauj

Secretary of Temple of Hmongism &

Health and Healiing Committee Chair

naothao71@gmail.com

O: 651-500-5860 | M: 651-500-5860

Nob Thoj ua dej num nyob College Prep Elementary thiab Concordia University, Saint Paul.  Nob nyiam pab zej zog thiab muaj kev koom tes rau ntau lub koom haum: tsim Hmoob keeb kwm, tshawb fawb Hmoob lus, txis Hmoob lus, koom haum poj niam Hmoob “Empowering Hmong Weman," Lor Pha Society thiab ntau qhov.
 
Nob yog ib tug niam tsev uas tseem tuav Hmoob keeb txuj ruaj, yeej tseem npau suav nruab hnub txog kev npaj lub neej vam meej rau peb tej tub ntxhais uas tuaj yug thiab hlob rau teb chaw Meskas no kom tseem paub thiab ras txog lawv li keeb kawm poj yawm txwv txoob kev coj noj coj ua txheej dhau txheej.  
 
Nob kuj yog ib tug kws sau ntawv thiab kuj sau tau ntau phau ntawv coj los siv rau ntau lub tsev kawm ntawv.

Ywj Pheej Xyooj

Treasurer of Temple of Hmongism

yuepheng@hotmail.com

O: 651-293-0019 | M: 651-338-7443

Ywj Pheej Xyooj yog tus tswv ntawm lub khw muag ntawv Hmong ABC thiab Hmongland tau 18 lub xyoos lawm. Nws nrog tsim lub Hmong Archives thaum xyoo 1999 uas tam sij no muaj ntau tshaj 150,000 yam khoom Hmoob. Nws kuj yog ib tus uas tshawb peb Hmoob li keeb kwm thiab tsim tawm ntau tshaj 10 daim videos txog Hmoob keeb kwm nyob rau teb chaws Suav, Nplog thiab Thaib. Xyoo 2006 txog 2010, nws kuj hais lus rau xov tooj cua Hmoob Moj Them. Xyoo 2006 nws tsim tawm phau txhais lus English-Hmong/Hmong-English Dictionary. Nws kuj nrog lub koom haum Hmong Language Inc tshawb lus Hmoob los tau ntau xyoo no lawm. Thaum tseem nyob Nplog teb nws kuj kawm qeej me ntsis, thiab.

naoThao.png
Vam Leej Xyooj

Healing and Spiritual Committee

Shaman

naothao71@gmail.com

O: 651-500-5860 | M: 651-500-5860

Nob Thoj Lauj yog tus tuav ntaub ntawv rau Temple thiab nws kuj yog ib tus niam neeb uas tuav sab neeb yaig rau Tempe of Hmongism. Yam ntsig txog neeb yaig, sab ntsuj plig los yog tshuaj ntsuab tej ces nrog Nob tham tau.

Nws yog ib tus neeg siab sib heev. Muaj hauj lwm hais txog kev pab rau cov tswv cuab mas nws yeej hais tias tej no xwb tsis txhawj tsis ntshai li. Muaj nws los pab mas peb cov tswv cuab suav daws kaj siab lawm ntau heev. 

Npis Thoj

Wedding Committee Chair

dragonzz223@yahoo.com

O: 651-344-4924 | M: 651-795-8606

F: 651-293-3994

Npis Thoj yog ib tus engineer ntawm txoj hauj lwm. Nws kuj yog ib tus neeg txawj kho tsheb thiab yees duab. Thiab nws kuj yog ib tus neeg txawj kab tshoob kev kos. 

See Vang.JPG
Xis Vaj

Board Member
Women and Labor Committees Chair

ntxhi7@gmail.com

O: 651-263-8439 | M: 651-263-8439

Xis Vaj yog ib tus niam tsev. Nws thiab nws tus txiv Jim los koom nrog rau Temple of Hmongism tau ntau xyoo lawm. Nws yog ib tus neeg muaj tswv yim zoo thiab mob siab pab txhawb nqa Temple of Hmongism heev. Xyoo 2022 no, Xis kuj raug xaiv los ua tus lwm thawj coj rau Temple.

Nws yog ib tus neeg siab sib thiab siab ntev heev, zoo siab pab peb cov tswv cuab, qhov loj yog pab rau cov tswv cuab poj niam kom lawv ua neej nyob kaj siab lug.

fongLor.png
Tswv Foom Lauj

Funeral Coordinator

flor@comcast.net

O: 651-338-7443 | M: 651-747-5681

Tswv Foom Lauj yog tus tuam thawj (president) ntawm Temple of Hmongism thiab nws kuj yog tus thawj xyom cuab los yog tus coordinator rau kev ib siab ob qeg.

Nws yog tus yuav pab tsev xyom cuab lis lawv tus neeg li dab qhuas thaum pib txogthaum xaus. Muaj dab tsi ces hu rau nws tau.

bottom of page