top of page

Txheej Txheem Ntees Tuag

Temple of Hmongism

Txheej Txheem Ntees Tuag

© Hmongism May 10, 2013

 

Ntees tuag qub niaj hnub no yog ib lub ntees uas ntxhov, tsis yooj yim, tej zaj tej haiv thiab txheej txheem los hais mus mus los los thiab tseem sib cov nyom ntau qhov, poob caij nyoog thiab poob nyiaj ntau heev. Li no, Temple of Hmongism thiaj txhim kho txo kom lub ntees tuag luv tshaj, zoo tshaj thiab poob nyiaj tsawg tshaj qhov qub. Txheej txheem ntees tuag ntawm Temple of Hmongism muaj raws li hauv qab no.

 

I. Cai Ntawm Lub Ntees Tuag

 

1.Ib lub ntees tuag tsis pub ntev tshaj ob hnub, qhib Hnub Rau faus Hnub Xya (yog tias lub toj ntxas qhib Hnub So) los yog qhib Hnub Xya faus Hnub Ib (yog tias lub toj ntxas tsis qhib Hnub So), thiab thawj hnub ces qhib thaum 8 AM txog 11:30 PM hos hnub ob ces qhib thaum 8AM txog 12PM ces tawm mus tim txoj ntxas lawm;

2.Yog thaum Hmongism muaj lub tsev pam tuag lawm ces cov tswv cuab siv dawb xwb. Tsev xyom cuab tsuas poob nyiaj rau tej yam xws li hleb, av, khoom noj haus, xyab ntawv, tswm ciab, paj thiab khoom phim tsev raws lawv siab nyiam thiab peev xwm.

3.Sab dab qhuas ces cov coj dab qhuas ntawm Temple of Hmongism yog cov lis tag nrho. Cov thawj coj dab qhuas ntawm sab ploj tuag yog cov lis txhua yam txog sab kev cai dab qhuas ntawm lub ntees, thaum pib txog thaum xaus;

4.Thaum muaj ib tus neeg tag sim neej ces tsev neeg qhia kiag rau Temple of Hmongism paub, ces ib ob tus coj dab qhuas ntawm Temple yeej ntaus thawj hlo nrog tsev neeg lis txhua yam thaum pib txog thaum xaus ntawm lub ntees, tsis pub tsev neeg tseem tau tos kwv tij neej tsa los yog tau thov, tau pe, tau tiam, los tau them leej twg, thiab tsis pub lawv txhawj xeeb txog sab dab qhuas li, tsuas yog npaj keeb kwm ntawm tus tuag thiab nyiaj txiaj rau lub ntees xwb;

5.Tsis siv, tsis muaj tus qaib coj kev vim muaj phau ntawv cuag poj cuag yawm lawm;

6.Tsis muaj tsa nees vim tsis muaj nees thiab lub hleb yog lub tsev xwb;

7.Tsis muaj hau qhua lawm vim ua neej ua tsav ces sib hlub thaum ua neej nyob, txhob tos thaum tuag, txhob ua ntev ua ntau, thiab txhob nrhiav plaub nrhiav ntug rau tus tuag thiab xyom cuab;

8.Tsis muaj tua tsiaj rau tus tuag los ntawm tsev xyom cuab thiab cov hau qhua lawm, vim tsiaj khuam tus tuag kev, tej tus kuj tsis nyiam los ntshai tsiaj, thiab saum Ntuj Ceeb Tsheej los yeej muaj tsiaj txhu rau tus tuag yuav, ces xyom cuab muab nyiaj txiaj xyab ntawv rau tus tuag lawm xwb;

9.Tsis muaj lub rooj noj haus rau cov qhua “tshwj xeeb,” cov “nom tswv,” thiab cov haus cawv lawm, thiab tsis muaj rooj ua phaib lawm. Leej twg tuaj hauv lub ntees tuag ces nws yuav tsum tuaj hwm tus tuag thiab nyob ntsiag to. Yog leej twg xav tham lus nrog lwm tus neeg ces yuav tau tawm mus rau chav tham tau lus;

10.Rooj noj haus los ua raws xyom cuab lub peev xwm. Yog xyom cuab tsis txawm peem los txom ncauj xwb los yeej tsis txhaum dab tsi, tsis txaj muag li. Yog txawm peem es yuav noj npua, noj nyuj, nqua sab nraud tuaj los yeej tau; thiab

11.Tsis muaj tso plig lawm vim txoj kev ntseeg ntawm lub ntees plig cov nyom nrog txoj kev ntseeg ntawm lub ntees tuag lawm.

 

 

II. Txheej Txheem Lub Ntees Tuag

 

1.Thawj coj dab qhuas ntawm Temple of Hmongism pab coj tsev xyom cuab thaum hnov dheev tias lawv muaj neeg tag sim neej mus txog thaum muab lawv tus neeg log tag;

2.Kev tu zam ces tso plhuav rau qhov chaw tu tuag lis. Tsev neeg xav ntxiv tsoos li cas los mam muab thaum los txog tom lub tsev ntees los yog ua ntej nce hau toj;

3.Tus tuag yeej tso zoo zoo rau hauv hleb thaum nyob nram chaw tu tuag lawm, mam li thauj los rau hauv lub tsev ntees;

4.Thaum coj tus tuag los txog kiag sab nraud ntawm lub qhov rooj yuav nkag rau hauv lub tsev pam tuag, tus thawj coj dab qhuas tuav rawv tus tsau nyob ntawd tos. Thaum lawv thauj tus tuag tawm hauv tsheb los txog kiag ntawm nws ces nws hais li no rau tus tuag. “[Npe] kuv yog thawj coj dab coj qhua ntawm Temple of Hmongism. Hnub no peb cov thawj coj dab coj qhua nrog koj tsev neeg nyob ntawm no tos txais koj thiab yuav coj koj los ntoj dab tu qhua nyob ntawm lub tsev ntees no es koj thiaj li tau kev mus lawm yeeb ceeb teb no tos.” Hais li no tag nrho ces tus thawj coj dab qhuas ua ntej ntxhias nrog tus tsau ces cov thawb lub hleb lawv qab liag mus nkag rau hauv lub tsev ntees. Tsev xyom cuab nyob ob sab ntawm lub qhov rooj sab hauv tsev tos txais lawv tus neeg los hla lawv. Lawv nyo hau los yog tuav xyab ntawv tos txais nws. Thaum tus tuag dhau plaws ces lawv mam li lawv qab liag mus rau pem hau plag tsev;

5.Tus tuag ces coj mus tso kiag rau pem hau plag thiab yeej tsis txav ntxiv txog thaum coj mus faus, hla tag nrho tej txheej txheem qub xws li tu zam, txuav muag, xyab rau ntawm ncej tas es taw kev thiab tshuab qeej tu siab thiab mam tsa nees;

6.Tom qab thawb kiag tus tuag mus rau pem plag tsev ces tsev xyom cuab yog thawj thawj tus mus saib mus hwm tus tuag thiab muab lawv tej xyab ntawv ua tos tus tuag nram qhov rooj coj mus txho tseg rau qhov chaw npaj tseg rau sab ko taw ntawm tus tuag;

7.Txiv taw kev pib taw kev nyob kiag pem plag tsev ntawm tus tuag sab taub hau. Txiv taw kev sab tes laug tuav rawv phau ntawv cuag poj cuag yawm hos sab tes xis tuav rawv tus txhib ntawg. Taw kev yog taw los yog qhia kev xwb, tsis yog coj tus tuag kev kiag li cov zaj qub hais lawm. Thiab txhua txhua qhov ntawg mas tsis siv cawv lawm, vim tias ib txhia yog neeg tsis haus cawv, yog poj niam, los yog me nyuam yaus xwb;

8.Tom qab taw kev tag, txiv qeej pib tshuab zaj qeej tu siav. Thaum yuav luag pib los pib kiag zaj qeej lawm ces ib tus txiv coj dab mus ntawg kiag rau tus tuag txog zaj qeej ntawd thiab lwm zaj lwm qhov txheej txheem los ntawg tib yam nkaus;

9.Tom qab tshuab qeej tu siav tag, yog tseem ntxov, ua ntej 11 teev ces txiv qeej cia li pib tshuab qeej tshais kiag lawm. Tom qab tshuab qeej tshais tag, yog tsis tau txog 11:30 tej, ces txiv qeej mam tshuab qeej laug caij nyoog, los yog saib puas muaj txheej txheem dab tsi laug lub caij nyoog;

10.Tshuab qeej su thaum 11:45 los yog 12 teev, thiab xub ntawg su plov meej rau tus tuag tag mas mam li caw cov qhua noj sus;

11.Noj sus thaum 12 teev txog rau 2 teev (ua ntej lub caij nyoog qhib rau qhua zej qhua zos tuaj koom program yav tav su dua);

12.Caij nyoog rau qhua zej qhua zos tuaj saib tuaj hlub tsev xyom cuab thiab tus tuag pib thaum 2 teev txog rau 6 teev. Tej hau qhua zaum rooj xim li qub tsis muaj lawm. Hau qhua thiab kwv tij neej tsa ces tsuas caw tuaj saib xwb thiab caw tuaj thaum lub caij qhib rau cov qhua sab nraud tuaj, ntev li plaub tees xwb. Leej twg ho xav pab tshav ntuj los pab ntsiag to, tsis pab los yeej tsis ua li cas, thiab tsis muaj rooj ua tsaug tshav ntuj li qub lawm. Thaum cov qhua sab nraud tuaj ces lawv (1) nkag saib duab, keeb kwm tus tuag nyob nraum hall way (los hla lub thawv tshav ntuj rau cov xav pab tshav ntuj lub caij no); (2) mus ntsib, tuav tes, tu siab nrog tsev xyom cuab; (3) mus saib mus hwm tus tuag (yog cov nyiam), thiab tej zaum nqa (hlawv) me me xyab ntawv rau tus tuag; (4) mus nrhiav chaw zaum mloog txheej txheem lub caij no (public visitation); (5) txom ncauj los yog noj ib pluag hmo (nyob ntawm saib tsev xyom cuab muaj peev xwm npaj tau loj me li cas); (6) yog tsis tau pab ua ntej lawm es leej twg ho xav pab tshav ntuj lub caij no los pab ntsiag to; thiab (7) rov mus nrhiav chaw zaum mloog txheej txheem los yog mus tsev lawm xwb;

13.Thaum qhua zej qhua zos tuaj saib tus tuag thiab zaum txhij, ces txiv hais xaiv sawv tsees los pib zaj tos txais qhua thiab ua qhua tsaug uas lawv tuaj nrog saib thiab hlub tus tuag. Yeej tsis muaj lub rooj xim li qub lawm;

14.Tom qab zaj tos txais qhua tag, ces pib tham txog tus tuag li keeb kwm xws li hais lus los saib slides los movies txog tus tuag lub neej;

15.Tom qab tham txog keeb kwm tus tuag tas ces txiv hais xaiv rov loo los hais zaj qhuab kom rau tsev xyom cuab. Yog nyiam los xyom cuab li tub ki tsuas xyom tib zaj qhuab kom xwb. Txhos caug xyom los tau; tsis txhos caug xyom los kuj tau, zaum zoo zoo mloog xwb los yeej zoo, tsis txhaum dab tsi li;

16.Yog tseem tshuav tus txwj nkawm ces txiv hais xaiv hais zaj txwj nkawm kev hlub;

17.Txiv qeej tshuab qeej hmo thiab ntawg hmo plov meej rau tus tuag ces mam li caw qhua noj hmo;

18.Noj hmo (rooj mov tu moo los yog rooj mov rau qhua zej qhua zos). Noj hmo tag ces txheej txheem rau qhua zej qhua zos xaus lawm. Cov mus tsev los zoo mus. Cov txheeb ze ho xav nyob los tsis muaj teeb meem;

19.Tom qab noj hmo tag thiab xaus txheej txheem qhua zej qhua zos lawm, yog tsis muaj dab tsi lawm los tso rau txiv qeej txiv nruas tswj mus txog rau thaum kaw;

20.Hnub tom qab ces tshuab qeej tshais, qeej cob txiaj/hlawv ntawv, qeej sus, ces qeej sawv kev;

21.Thaum sawv kev ces tus txiv coj dab nqa kiag tus tsau ncig kiag tus tuag ib lwm thiab hais li no: “[Npe] tav nod ces koj lub ntees, kev dab kev qhua, peb txiv coj dab coj qhua thiab koj tsev neeg lis los twb yuav luag xaus lawm. Tav no tav koj caij txog koj nyoog lawm, txiv qeej tshuab qeej tsa koj sawv kev lawm. Peb yuav coj koj mus rau koj lub vaj lub tsev tshiab nyob yeeb tim teb, koj yuav mus cuag poj cuag yawm, cuag Tswv Ntuj, thiab koj yuav mus thawj thiab ua neeg dua li txiv taw kev twb taw koj kev qhia koj kab tag lawm no tod. Mus lau.” Hais li no tag ces txiv qeej ua ntej loo ces tus txiv coj dab nqa kiag tus tsau lawv liag txiv qeej qab ces cov thawb tus tuag lawv qab liag mus rau hauv lub tsheb thauj mus rau tim toj ntxas lawm;

22.Txheej txheem tim ntxa mas tsis cia xyom cuab ib tug hais lus thiab plhws tus tuag zuj zus li qhov qub lawm, tso plhuav rau thawj coj dab coj qhua lis, thiab yeej tsis hais txog tej nyuag hlais tsoos tsho li qub lawm. Txiv coj dab tsuas hais li no lawm xwb: “[Npe] tav no ces peb thawj coj dab coj qhua thiab koj tsev neeg coj koj tuaj txog koj lub vaj lub tsev tshiab nyob yeeb tim teb ntawm no lawm. Koj yuav nco ntsoov txiv taw kev tej lus qhub cim zoo zoo txiv taw kev tej lus qhia. Koj ib tus plig yuav nrog koj lub cev ntaj ntsug nrog av luaj dub sib puag ntub nrog av luaj dag sib puag pw nyob rau ntawm no. Koj ib tus plig ces yuav mus nrog poj nrog yawm nyob saum Tswv Ntuj lub teb chaws. Hos koj ib tus plig ces yuav mus muab tsho tsuj tsho npuag mus muab ntaub muab ntawv rov mus thawj thiab ua koj tub koj kiv ib tus me tub me nyuam. Kev thawj thiab ua neeg dua ces taw meej mus taw txhua li no lawm no mog. Koj yeej tsis tshuav kauj vab nyob tom qab tsis tshuav kauj lev nyob tom tsev yuav tau rov los daws li lawm mog. Tav no ces [npe] koj li kev dab kev qhua los xaus nkaus li no lawm lau. Nyob zoo, mus zoo koj no tod.” Hais li no tag ces ntaus txhib ntawg tag nrho ces tso plhuav rau Meskas faus lawm xwb.

23.Tej kev ntxuav tes, hla qhov cub, thiab nquam nkog los muab tso tib si rau ntawm lub tsev teev hawm, tsis muaj coj los rau tom vaj tom tsev.

24.Tsis muaj tso plig li qhov qub lawm, vim peb twb muab tus tuag li ntsuj plig taw mus thawj thiab nyob hauv lub ntees tuag tag lawm. Yog leej twg tuag tsis muaj ntees tuag mas thiaj li muaj ntees plig.

25.Txiv coj dab coj qhua tes hauj lwm pab tsev xyom cuab ces xaus li no.

 

 

For PDF version, please click here.

 

bottom of page