top of page

Koom Nrog Temple of Hmongism

Keeb Kwm Ntawm Temple of Hmongism

Temple of Hmongism pib thaum lub Yim Hli 5, 2012 los ntawm ib pawg neeg meej pem ua raws kev tshawb fawb, tsis yog ua raws kev npau suav los yog ua raws kev ua saub li yav dhau los lawm. Lo Hmongism txhais tias Dab Qhuas Hmoob, zoo ib yam li Hinduism, Judaism, Daoism, Buddhism, thiab lwm yam dab qhuas. Temple of Hmongism yog lub npe pawg ntseeg thiab yog lub tsev teev hawm Hmongism.

 

Raws kev tshawb fawb, Temple of Hmongism ntseeg tias peb Hmoob yeej muaj ib tus dab qhuas (religion) qub heev thiab zoo ib yam luag lwm haiv neeg li. Peb tus dab qhuas no yeej hais txog sab ntsuj plig ntawm ib tus neeg txoj kev yug los ua neej mus txog thaum laus tuag, txoj kev mus saum Ntuj, thiab txoj kev thawj thiab rov los ua neeg dua. Peb kuj muaj dab neeg hais txog qhov peb ua txhaum Ntuj es peb tsus Tswv Ntuj thiaj li tso mob tso tuag los rau peb es peb thiaj txawj mob txawj tuag los lawm. Li no, peb tus dab qhuas Hmongism no yeej zoo ib yam li lwm haiv neeg tej dab qhuas thiab tej zaum tseem zoo dua ntau ntau tus dab qhuas. Peb zoo siab ua Hmoob thiab tsuas txhim kho thiab txo peb tus dab qhuas qub kom zoo tshaj qhov qub xwb. 

 

Temple of Hmongism txhim kho raws pawg ntseeg vim tos kwv tij tos zej tos zos los yeej yuav tshwm sim tsis taus los yog yuav ntev heev. Leej twg ntseeg ib yam, xeem twg los xij, peb los ua ke nrhiav kev txhim kho kom peb txhob txom nyem loj li yav dhau los. Niaj hnub no, twb tsis hais lwm yam, lub ntees ploj ntees tuag kiag xwb yog ib qho uas peb poob nyiaj txiaj ntau heev. Nyob hauv Nroog Ntxaib hauv MN no xwb, ib xyoos twg peb poob nyiaj ze $10 million rau peb cov ntees tuag xwb. Thoob plaws teb chaws Meskas, kwv yees tias peb Hmoob poob nyiaj siab txog $30 million tuaj ib lub xyoos rau cov ntees tuag nkaus nkaus xwb. Peb kwv tij neej tsa Hmoob suav daws thiaj ua ib haiv neeg txom nyem thiab poob qab dua.

 

Lub hom phiaj ntawm Temple of Hmongism yog txhim kho thiab txo kom peb tus dab qhuas Hmongism no luv tshaj qub, zoo tshaj qub, meej tshaj qub, poob caij nyoog tsawg tshaj qub, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws kom peb poob nyiaj txiaj tsawg tshaj qhov qub, thiab txhua xeem, leej twg los, puav leej koom tau tib tus dab qhuas Hmongism no. 

Yog Koj Xav Tib Yam Li 5 Nqes Hauv Qab No, Temple of Hmongism Yog Koj Pawg Ntseeg

 1. Peb Hmoob tej dab qhuas niaj hnub no mas noj caij nyoog ntev heev thiab poob nyiaj ntau heev, ua rau suav daws txom nyem, sib tawg, thiab poob qab ntawm kev vam meej;

 2. Hmoob yuav tsum tau txhim kho thiab txo peb tej dab qhuas kom yooj yim dua qub, luv dua qub, zoo dua qub, poob caij nyoog thiab nyiaj tsawg dua qhov qub mas peb tej me nyuam, tej hluas thiaj tsis khiav tawm ntawm peb tus dab qhuas thiab tawm ntawm peb haiv neeg mus;

 3. Peb Hmoob yeej muaj dab qhuas haiv zoo heev uas txhua tus neeg thiab txhua xeem yeej koom tau ib tug dab qhuas li luag lwm haiv neeg yam tsis txhaum dab tsi li;

 4. Hmoob yuav tsum muaj tsev teev hawm thiab maj mam muab peb tej dab qhuas tshem tawm hauv vaj hauv tsev mus rau pem tsev teev hawm li luag lwm haiv neeg, thiab;

 5. Txoj kev txhim kho thiab txo Hmoob tej dab qhuas no yeej tsis txhaum dab tsi li thiab yuav coj tau pawg ntseeg los yog coj tau peb Haiv Hmoob mus rau txoj kev vam meej.

Vim Li Cas Ho Koom Nrog Temple of Hmongism?

 1. Hmongism yog txhim kho raws kev tshawb fawb, tsis yog lam ua raws kev saub los yog kev npau suav;

 2. Hmongism mas tsis yog peb hloov hlo mus coj, los yog mus nrhiav dua, ib tug dab qhuas tshiab lawm. Peb ntseeg tias peb Hmoob yeej muaj ib tus dab qhuas lawm. Peb tsis ntshaw luag li. Peb tsuas txhim kho thiab txo peb tus dab qhuas Hmoob qub niaj hnub no xwb;

 3. Peb txo tej txheej txheem kom tsawg thiab txo tej zaj tej haiv kom luv dua qub, tab sis kom Hmongism zoo dua qub, meej dua qub, poob caij nyoog thiab poob nyiaj txiaj tsawg dua qhov qub niaj hnub no;

 4. Peb txhim kho kom Hmongism yog ib tus dab qhuas haiv uas txhua tus neeg, txhua xeem, coj tau tib tus dab qhuas haiv Hmongism no;

 5. Peb muaj peb ib co txiv coj dab coj qhua kawm peb tej txheej txheem tej zaj tej haiv uas peb kho txo tshiab no, thiab lawv yog cov lis peb tej dab qhuas paus nto ntsis kom peb cov tswv cuab txhob tau txhawj xeeb txog sab dab qhuas thiab kom peb txhob tau tos, tau thov, tau pe, tau tiam, thiab tau them leej twg ntxiv lawm;

 6. Hmongism yuav pab tau kom peb tej me nyuam txhob khiav tawm ntawm peb thiab tawm ntawm peb tus dab qhuas mus rau lwm qhov vim Hmongism zoo dua, yooj yim dua, thiab pheej yig heev rau suav daws coj lawm;

 7. Peb yuav muaj lub tsev teev hawm Temple of Hmongism ua qhov chaw teev hawm thiab pab lis peb tej dab qhuas kom peb tshem tau peb tej dab qhuas tawm hauv vaj hauv tsev mus rau pem tsev teev hawm;

 8. Temple of Hmongism muaj tswv cuab (members) thiab lawv yog ib pawg ntseeg, yog ib tsev neeg lawm. Cov tswv cuab yeej them nyiaj ua tswv cuab txhua hli, tab sis cov nyiaj no peb yeej tab tau (guarantee) tias pheej yig ntau ntau npaug tshaj peb tus dab qhuas qub niaj hnub no thiab tej dab qhuas Yesxuas tib si. Cov nyiaj cov tswv cuab them no yog coj mus them rau cov txiv coj dab coj qhua kom peb txhob tau tos, tau thov, tau pe, tau tiam, thiab tau them leej twg lawm thiab them rau lub tsev txias, thiab tsev teev hawm; thiab

 9. Hmongism tsis txwv txiav tej kev ua dab ua qhua nyob hauv vaj hauv tsev xws teev xwm kab, ua neeb ua yaig, tis npe laus, thiab lwm yam. Thaum muaj tsev teev hawm lawm, leej twg muab dab qhuas tshem tag nrho rau pem tsev teev hawm los yeej haj yam zoo thiab yeej yog lub hom phiaj tom ntej rau Temple of Hmongism.

Cov Tswv Cuab Tau Txais Dab Tsi Los Ntawm Temple of Hmongism?

 1. Tau txais txoj kev kaj siab uas tsis ua neej ntshai rwg qhov (a) tsis muaj kwv muaj tij, (b) tsis paub dab paub qhua, (c) tsis xyeej pauv dag pauv zog tseg es tsam teeb meem txog yus tsis muaj tus pab, (d) tsis muaj nyiaj muaj txiaj txog $40,000 los $50,000 rau ib lub ntees li niaj hnub no, thiab (e) tsam plam yus tej me tub me nyuam mus rau lwm txoj kev ntseeg vim tias peb txoj qub no nyuaj, poob caij nyoog thiab poob nyiaj txiaj ntau dhau heev lawm.

 2. Tau txais kev pab cuam los ntawm Temple of Hmongism rau sab kev ua dab ua qhua, qhov loj yog kev ploj kev tuag, uas peb cov txiv coj dab coj qhua yuav pab tsev xyom cuab lis lawv li dab qhuas paus nto ntsis yam tsis pub lawv txhawj xeeb txog sab kev dab kev qhua thiab tsis pub lawv tseem tau tos, tau thov, tau pe, tau tiam, thiab tau them leej twg lawm.

 3. Tau siv lub tsev txias dawb, thaum peb muaj peb lub lawm, yam tsis tau poob nyiaj rau tsev txias ntxiv lawm.

 4. Tau txais kev tiv thaiv los ntawm Temple of Hmongism kom lwm tus neeg sab nraud txhob lam nrhiav teeb meem nrhiav plaub nrhiav ntug tau rau tsev xyom cuab lub caij lawv tau kev txom nyem.

 5. Tau txais txoj kev TSIS poob nyiaj ntau ntau li qub rau ib lub ntees lawm. Thaum peb tsis tau muaj peb ib lub tsev txias los kom txhob poob tshaj $15,000 rov saud. Thaum peb muaj peb tsev txias lawm, ib lub ntees yuav tsawg tshaj $10,000 rov haud lawm. Li no, peb thiaj ua neej vam meej taus.

 6. Cov tswv cuab tsuas them nyiaj tswv cuab tsawg tsawg li hauv qab no tuaj ib tsev neeg tuaj ib lub hlis xwb ces lawv yeej tau txais txoj kev kaj siab thiab kev pab cuam li hais saum toj no.

 

1 - 5 leej neeg:            $20/hlis
6 - 10 leej neeg:          $25/hlis
11 leej neeg rov tod:   $30/hlis

bottom of page