top of page

Txhim Kho Li Cas Thiaj Poob Nyiaj Tsawg?

Peb Haiv Hmoob tej dab qhuas los yog kev ntseeg txhua kis yuav raug txhim kho thoob plaws kom yooj yim dua qub, zoo dua qub, poob caij nyoog thiab nyiaj txiaj tsawg dua qhov qub, mas peb tej dab qhuas no thiaj yuav tuav tau peb haiv neeg Hmoob nyob ua ke mus ib ncua caij nyoog ntev heev rau yav tom ntej. Tab sis kev txhim kho dab qhuas yeej tsis yog ib qho yooj yim. Yuav tos zej tos zos, tos kwv tos tij, los yog tos haiv neeg Hmoob suav daws ua kev hloov mas yeej tsis muaj hnub tshwm sim tau. Yog suav daws yuav sib yoog nyob sib yoog ua li qhov qub no mus mas suav daws yuav sib yoog txom nyem thiab poob qab mus tiag tiag li. Leej twg yoog tsis taus lawm los yog tsis nyiam peb tej dab qhuas qub ces nws yuav tawm mus rau lwm tus dab qhuas. Yog peb tsis hloov, tsis txhim kho, thaum kawg peb yuav plam peb tsev neeg los tej tub tej kiv thiab thaum kawg nkaus tej zaum peb tej dab qhuas Hmoob tseem yuav raug muab tso pov tseg mus tib si los kuj muaj. Yog li no, peb thiaj txhim kho peb tej dab qhuas raws pawg ntseeg, uas cov pom thiab ntseeg ib yam, tsis hais xeem twg los leej twg, los koom tes ua ib pawg ntseeg es peb mam li hloov los yog txhim kho raws qhov peb pom zoo los pab cuam rau peb pawg ntseeg. Tsuas yog tib lub tswv yim no thiaj li tshwm sim taus li peb muaj ib tus dab qhuas haiv uas txhua tus neeg txhua xeem sib koom tau thiab pab tau pawg ntseeg sai sai kom lawv txhob txom nyem. Peb npawg ntseeg no yog Temple of Hmongism. Qhov Temple of Hmongism txhim kho hnub no yog ib qho tseem ceeb heev rau nws pawg ntseeg thiab tej zaum rau haiv neeg Hmoob.

Hnub no yuav ua kom suav daws to taub zoo txog txoj kev txhim kho ntawm Temple of Hmongism, peb siv txoj kev ploj kev tuag los yog lub ntees tuag los ua kev qhuab qhia, los yog piv txwv, rau suav daws, vim niaj hnub no kev ploj kev tuag yog qhov uas peb suav daws muab saib siab tshaj plaws, ntxhov siab tshaj plaws, thiab poob nyiaj ntau tshaj plaws. Li no, Temple of Hmongism thiaj pib txhim kho peb tej dab qhuas sab kev ploj tuag ua ntej tshaj plaws, kom lub ntees tuag ua tau zoo nkauj tshaj, kom poob caij nyoog thiab nyiaj txiaj tsawg tshaj peb tej dab qhuas qub niaj hnub no.

Temple of Hmongism yog tsim tsa los ntawm ib pawg neeg meej pem, muaj kev kawm ntawv siab hauj sim, muaj kev tshawb fawb thiab paub txog peb haiv neeg li keeb kwm thiab dab qhuas zoo hauj sim, thiab nyiam txoj kev yooj yim thiab ncaj ncees. Peb txoj kev txhim kho mas yog ua raws kev tshawb fawb, tsis yog ua raws kev npau suav los yog ua saub. Peb Temple of Hmongism ntseeg thiab kho txo sab kev ploj tuag li hauv qab no.

 

Dab Qhuas Qub Ntev thiab Cov Nyom Heev​​

Peb Hmoob tej dab qhuas qub niaj hnub no mas ntev heev thiab cov nyom ntau qhov. Yog peb tsis ua twb zoo tshawb fawb, nyeem ib kab, ib zaj, ib tus kws zuj zus, mas peb tej dab qhuas qub no yeej zoo muaj paus muaj ntsis lawm. Piv txwv li lub ntees tuag, txheej txheem mas nws muaj tu zam, taw kev, qeej tu siav, tsa nees, tshais, su, hmo, cob tsiag, hlawv ntawv, sawv kev, hau qhua, hais xim, thiab lwm qhov txheej txheem. Yog saib cov ncauj lus dav dav nraum daim tawv xwb mas tej laus yeej teeb tau zoo muaj paus muaj ntsis kawg lawm, thiab. Tab sis yog peb ua twb zoo tshawb fawb saib ib kab, ib zaj, ib tus kws zuj zus, peb mam li pom tias peb tej zaj tej haiv mas zaj twg los hais mus mus los los, txhua txhua zaj hais yuav luag zoo ib yam uas yog yus kawm tau ib zaj lawm ces yooj yim heev kawm lwm zaj, thiab cov zaj cov haiv no tseem sib cov nyom ntau qhov heev. Qhov hais mus hais los ua ntau lwm yog qhov teeb meem uas noj suav daws lub caij nyoog ntau heev. Zaj taw kev xwb feem ntau twb yog li plaub teev thiaj li hais tiav. Zaj qeej tu siav feem ntau twb yog plaub los tsib teev thiaj li tiav, thiab ib txhia ntees laus mas tseem tshuab qeej tu siav ntev txog yim teev thiaj li tiav. Hais xim los yog hais txiv xaiv mas kuj siv li 12 mus rau 15 teev thiaj li tiav. Lwm qhov laj txheej ntxiv thiab ces ib lub ntees thiaj ntev txog ob peb hnub ob peb hmos. Hnub no peb mam li nug peb tus kheej tias peb ua npaum li no yog txoj kev vam meej los yog txoj kev poob qab? Txoj kev tau koob tau hmoo? Los yog txoj kev tau kev txom nyem? 

Dhau li qhov ua ntev ua ntau mus mus los los, ib qho teeb meem loj heev yog qhov tias peb txoj kev ntseeg los yog tej dab qhuas mas sib cov nyom ntau qhov heev. Yog peb txoj kev ntseeg ntawm tus dab qhuas sib cov nyom ntau qhov li no, nws yuav ua rau peb cov neeg txoj kev xav ua plag nplas, tsis meej pem, ib leeg ua ib yam los yog nyias ntseeg nyias lawm ib yam. Piv txwv, zaj taw kev twb yog ib zaj tseem ceeb heev ntawm lub ntees tuag, tab sis muaj ntau qhov sib cov nyom lawm. Twb tsis yog ib tus kws hais ib yam, tib tus kws xwb los nws zaj taw kev tseem sib cov nyom ntau qhov heev. Nyob ntawm hauv paus ntawm ib zaj taw kev hauv phau "Kab Ke Pam Tuag Cov Zaj," nws qhuab hais tias qhov Hmoob txawj ploj txawj tuag mas vim thaum chiv keeb Hmoob muab cua nab (ib txhia hais tias muab tsov) coj los ua ntees tuag ntaus qeej ntaus nruas nrov txog Ntxwg Nyoog mas Ntxwg Nyoog thiaj li tso mob tso tuag los rau Hmoob es Hmoob thiaj txawj ploj txawj tuag thaum ntawd los lawm. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm zaj taw kev no, nws ho hais tias qhov Hmoob txawj tuag mas vim thaum chiv keeb neej ntse ces neej muab dab coj mus muag noj muag haus ces dab tuag yuav tag ces dab ho mus nug Yawm Saub ces Yawm Saub thiaj li qhia dab los nphoo hmoov tshauv nrog neej ces neej qhov muag thiaj li dig lawm ces dab thiaj ho coj neej mus muag noj muag haus es neej thiaj li txawj tuag lawm. Nyob rau yav ntsis ntawm tib zaj taw kev no nws ho hais tias thaum ntuj xeeb teb txawm mas noob Hmoob tsis paub tias lub ntuj lub teb dav los nqaim es noob Hmoob thiaj hais kom qav kaws thiab dav mus ntsuam lub ntuj lub teb. Qav kaws mus ntsuam los mas nws hais tias lub ntuj lub teb nqaim heev tsis txaus neej tsis txaus dab nyob. Hos dav mus ntsuam los mas dav hais tias lub ntuj lub teb mas dav heev neej nyob tsis puv dab nyob los tsis tag. Chim ob tus noob Hmoob, Ci Tuj thiab Tuj Nplug, siab ces nkawv thiaj muab duav ntaus qav kaws tuag lawm ces Ntxwg Nyoog thiaj tso mob tso tuag los rau Hmoob es Hmoob thiaj li txawj mob txawj tuag thaum ntawd los lawm. Nyob rau hauv tib zaj taw kev, tib tus kws hais, nws twb muaj tsawg kawg peb qho sib cov nyom hais txog tib lub niam tswv yim tias vim li cas Hmoob ho txawj mob txawj tuag. Qhov twg yog qhov tseeb? Tej zaum yeej tsis muaj qhov tseeb, tab sis thaum lub niam tswv yim teb txog qhov haiv neeg Hmoob ho txawj ploj txawj tuag twb sib cov nyom li no, nws ua rau peb zaj dab neeg los yog txoj kev ntseeg tsis muaj nuj nqis heev lawm. Temple of Hmongism ntseeg tias txawm yog dab tsi los xij peem, yog sib cov nyom lawm ces nws yeej tsis zoo thiab yuav tsum raug txhim kho xwb xwb li. Nws tseem muaj ntau qhov sib cov nyom heev nyob hauv zaj taw kev. Tej zaj mas hais tias tso Niam Nkauj Qag mus nqa noob mag, tso Niam Nkauj Quag mus nqa noob ntuag. Tej zaj mas ho tso nas tso noog mus nqa noob maj noob ntuag. Hos tej zaj mas ho yog poj Mab poj Suav thiaj li pom qab xwb. Muaj ntau qhov mas hais tias Mab Suav thiaj paub, thiaj pom, los yog thiaj txawj xwb. Niaj hnub no mas peb tsis paub tias tus tsim los yog cov tsim tej zaj tej haiv no thaum pib ho tsim tau meej npaum li cas. Tab sis yog saib li tej zaj tej haiv niaj hnub no xwb ces zoo li tej laus los yog suav daws lam zuag ub zuag no los sib phim los yog sib dhos li tej kwv txhiaj xwb. Lawv tsis tau xav txog tias yog hais li lawv hais yuav ua rau haiv neeg Hmoob zoo li cas rau tom ntej. Tej lawv hais no yuav nkag rau peb tej me tub me nyuam lub hlwb tias thaum ub mas Hmoob ruam heev, qhov twg los yog Mab yog Suav thiaj paub thiaj txawj xwb. Tej kev ntseeg no cia li yuav ua keeb kwm rau peb haiv neeg. Tej no yog teeb meem haiv uas peb feem coob yeej xav tsis txog tias yog teeb meem. Peb yuav tsum tau hloov.Kho Kom Luv thiab Zoo Dua Qub

Temple of Hmongism sawv ua ib pawg ntseeg los txhim kho thiab txo peb tus dab qhuas qub no kom luv dua qub, zoo dua qub, poob caij nyoog thiab poob nyiaj tsawg dua qhov qub. Tej txheej txheem ntawm lub ntees tuag los peb txo tag nrho. Peb tsis muaj tu zam (tso plhuav rau chaw tu neeg tuag lis lawm), tsis coj tus tuag los rau ntawm ncej tas los plag tsev es mam li tsa nees rau hauv hleb (tus tuag ces yeej tso hauv hleb tib si thaum nyob nram chaw tu tuag lawm), tsis muaj qaib rau ncoo los coj kev lawm (vim peb muaj phau ntawv cuag poj cuag yawm los hloov qaib chaw lawm), tsis hu hau qhua tuaj zaum rooj thiab tua tsiaj li qub lawm (vim peb ntseeg tias ua neej ua tsav nyob ces sib hlub thaum tseem ua neeg nyob es txhob ua ntev ua ntau thiab nrhiav teeb meem thaum ib tus tuag), tsis muaj tsiaj rau hau qhua tua thiab tsis tua tsiaj rau tus tuag lawm (vim ib txhia ntseeg tias tsiaj txhu mas tseem khuam tus tuag kev thiab tseem nrau tus tuag, thiab ib txhia kuj ntseeg tias nyob hauv dab teb los yeej muaj teb muaj chaw, muaj nom muaj tswv, muaj lag muaj luam thiab muaj tsiaj muaj txhu li lub neej neeg thiab), tsuas muab nyiaj txiaj xyab ntawv rau nws mus tsim neej tshiab lawm xwb (thaum txog vaj txog tsev txog poj txog yawm lawm nws xav yuav dab tsi los mam li rho nyiaj yuav lawm xwb), thiab tsis muaj tso plig lawm vim tias txoj kev ntseeg ntawm lub ntees plig cov nyom nrog lub ntees tuag lawm (vim (1) suav daws twb ntseeg tias yus tus plig mus thawj thiab lawm es yus thiaj li mob es thaum lawv tus yug ces yus thiaj tuag lawm, thiab (2) thaum peb ua lub ntees tuag peb twb muab tus tuag taw kev mus thawj thiab thawj thw tag lawm. Peb tseem ho hais tias yuav tau tso plig mas plig thiaj li mus thawj thiab mas yog peb xav ua ntau zaug thiab txoj kev ntseeg no sib cov nyom nrog lub ntees tuag lawm). Peb tsuas tshuab ib zaj qeej tso los taw tus tuag plig mus thawj thiab ua ntej zaj qeej sawv kev thiab ntaus txhib ntawg xwb ces yeej tau lawm. Yog leej twg tuag yas kev yas ncua es muab tsis tau lub cev los ua lub ntees tuag ces peb mam li ua lub ntees tso plig rau nws. Saib txheej txheem ntees tuag raws Temple of Hmongism kev txhim kho yog xav paub meej dua.

Tej zaj tej haiv los peb txo txhua txhua zaj kom luv thiab meej tshaj cov qub. Piv txwv, zaj taw kev mas peb txo tau meej thiab zoo tshaj qub lawm thiab nws ntev tsis tshaj 30 feeb. Zaj qeej tu siav qub mas feem ntau ces cov ntsiab lus yeej hais raws nkaus zaj taw kev xwb, tsuas yog muab qeej tshuab lawm xwb. Yog li no, peb ntseeg tias txiv qeej txhob rov hais txiv taw kev cov lus dua ib zaug ntxiv lawm; peb thiaj kho thiab sau ntsiab lus tshiab rau zaj qeej tu siav kom zoo phim lo ncauj lus "tu siav" tias txoj sia yog dab tsi thiab tu lawm ces zoo li cas lawm xwb. Cov ntiv los yog cov tsis hais zaj lus xws li ntiv, xub ntaus caug, pluas, lwm qab ncej nruas ces peb yeej tsis kho, tshuab li qhov qub tab sis tsuas yog tshuab ib lwm lawm xwb, tsis muaj tshuab ntau ntau lwm li qub lawm. Hos cov tshuab hais lus ces txhua txhua zaj peb yeej sau ntsiab lus tshiab kom zoo tshaj qhov qub.Lub rooj hais xaiv (hais xim) los tsis muaj rau suav daws zaum li qub thiab hais zaj ua ntev ua ntau li qub lawm. Peb tsuas muaj plaub tsib zaj ua suab txiv xaiv hais lawm xwb, thiab peb yeej kho thiab txo luv heev, tsis ntev thiab hais mus hais los sib chab sib chaws li qub, thiab peb ntseeg tias cov zaj tshiab no cov ntsiab lus zoo dua cov qub lawm. Thaum mus txog tim ntxa los peb tsis ua ntev ua ntau, tsis cia ib tus neeg hais lus thiab plhws tus tuag zuj zus li qub lawm, tso plhuav rau txiv coj dab coj qhuas lis sai sai lawm xwb (vim suav daws twb muaj caij nyoog ntev ntau thaum nyob tim lub ntees thiab vim muaj luag lwm haiv neeg tim toj ntxas txuam nrog lub caij ntawd lawm, thiab tseem muaj caij kub caij no heev nyob rau tej suam chaw xws li ntawm Minnesota).

Kho Kom Yooj Yim Rau Suav Daws

Qhov yuav tuav tau cov hluas, cov tsis muaj kwv tij, cov tsis muaj cuab muaj yig, cov tsis khoom pauv dag pauv zog tseg, thiab cov tsis muaj nyiaj kom lawv zoo siab ua Hmoob thiab zoo siab nyob nrog Hmongism los Dab Qhuas Hmoob ces yog qhov tias peb tus dab qhuas Hmongism no yuav tsum yooj yim heev rau suav daws coj (tab sis tej txheej txheem qhov tseem ceeb yeej nyob li qub thiab tseem zoo tshaj qhov qub lawm xwb). Li no, Temple of Hmongism thiaj txhim kho thiab hloov tej qho kom yooj yim thiab pheej yig heev rau suav daws. Qhov no ces peb yeej kho thiab txo tej txheej txheem kom luv thiab zoo tshaj qub li hais rau saum toj no. Peb Temple of Hmongism muaj peb ib co txiv coj dab coj qhua los yog cov txiv plig. Lawv kawm cov txheej txheem thiab cov zaj cov haiv ntawm Hmongism. Tsis ua thiab hais li qhov qub lawm, thiab tsuas yog cov txiv coj dab qhuas hauv Temple of Hmongism thiaj lis tau lawm xwb. Thaum muaj teeb meem txog ib tus tswv cuab twg, nws qhia kiag rau Temple of Hmongism, ces peb cov txiv coj dab qhuas yeej tuaj nrog nws lis nws qhov teeb meem thaum pib txog thaum xaus hais txog sab dab qhuas. Nws yeej tsis tau tos kwv tij neej tsa, yeej tsis tau pe, tau thov, tau tiam, los tau them leej twg ntxiv lawm. Peb cov txiv coj dab coj qhua yeej lis lawv txoj hauj lwm yam tsis pub tsev xyom cuab ntxhov siab txog sab dab qhuas li. Tsev xyom cuab yeej tsis tau them nyiaj rau cov txiv coj dab qhuas no lawm. Lub tsev teev hawm Temple of Hmongism yog tus them nyiaj rau cov txiv coj dab coj qhua lawm. Qhov no yog qhov yooj yim tshaj plaws rau suav daws, kom txhob poob caij nyoog, kom txhob tau pe tau thov tau tiam leej twg, thiab tsev xyom cuab txawm tsis paub dab paub qhua thiab tsis muaj kwv muaj tij los kom lawv txhob txhawj xeeb dab tsi li vim peb muaj peb cov txiv coj dab coj qhua lis thaum pib txog thaum xaus lawm. Sab dab qhuas ces Temple of Hmongism lis tag nrho lawm. Tsev xyom cuab tsuas txhawj txog tej yam uas Temple of Hmongism tsis duav xwb, xws li hleb, av, xyab ntawv, tsum ciab, noj haus, thiab nqe tsev txias (thaum peb tsis tau muaj peb ib lub). Yog thaum peb muaj peb ib lub tsev txias lawm ces cov tswv cuab siv dawb lawm xwb. Qhov Temple of Hmongism yuav loj hlob thiab pab tau nws cov tswv cuab yooj yim thiab pheej yig li hais saum toj no yog qhov tias cov tswv cuab yuav tau them nyiaj tswv cuab rau Temple of Hmongism. Cov nyiaj no yuav siv mus them rau cov txiv coj dab coj qhua thaum leej twg raug teeb meem, them nqe ntaub ntawv thiab hauj lwm hauv tsev teev hawm, them lub tsev txias uas peb yeej npaj siab yuav rau tom ntej no, thiab them lub tsev teev hawm uas peb npaj muaj rau tom ntej no, thiab. 

Nyiaj Tswv Cuab (Membership Fee)

Peb tus dab qhuas yuav loj hlob thiab peb lub Temple of Hmongism yuav loj hlob los pab tau cov tswv cuab (members) yuav tsum yog cov tswv cuab pab nyiaj tuaj rau Temple of Hmongism. Cov tswv cuab ntawm Temple of Hmongism pab nyiaj li hauv qab no tuaj ib tsev neeg tuaj ib lub hlis. Tsev neeg txawm coob heev los tsuav yog suav daws yeej muaj ntaub ntawv nyob ua tib tse tiag ces lawv tsuas them li hais hauv qab no xwb. Cov uas muaj me nyuam mus kawm ntawv deb los yog ua hauj lwm rau lwm qhov lawm tab sis lawv tsis tau muaj poj niam muaj txiv es ntaub ntawv los yog ntawv tsav tsheb tseem nyob nrog niam thiab txiv los yog nyob ntawm lub tsev loj ces lawv tseem nrog niam thiab txiv nyob ua ib yig, suav tau ua ib tse. Cov tub cov ntxhais uas tawm mus nyob rau lwm qhov chaw thiab lawv muaj cuab muaj yig lawm ces lawv yuav tsum tau ua lawv ib yig, suav tsis tau nrog rau niam thiab txiv tsev lawm. Nco ntsoov tias cov nyiaj tswv cuab no yog suav daws sib pab mus rau pem lub tsev teev hawm Temple of Hmongism coj mus (1) them cov txiv plig los yog txiv coj dab coj qhuas (kom peb txhob tau tos kwv tij neej tsa, tau pe, tau thov, tau tiam, thiab tau them leej twg li qhov qub lawm) kom lawv tuaj lis peb tej dab qhuas thaum pib txog thaum xaus tsis pub peb ntxhov siab txog sab dab qhuas, (2) them nqe ntaub nqe ntawv thiab hauj lwm hauv tsev teev hawm uas yeej yog hauj lwm pab rau cov tswv cuab xwb, (3) them lub tsev txias uas yuav pab tau cov tswv cuab kom txhob poob nyiaj ntau rau luag tej tsev txias lawm, thiab (4) yuav them rau lub tsev teev hawm Temple of Hmongism uas peb yuav tsum muaj rau tom ntej no kom peb thiaj li tshem tau peb tej dab qhuas hauv vaj hauv tsev tawm mus rau pem lub tsev teev hawm.Cov nyiaj tswv cuab no peb yeej muaj tso rau qhov qes kawg nkaus, kom tsawg tshaj ntau ntau npaug ntawm peb tus dab qhuas qub niaj hnub no thiab kom tsawg tshaj ntau ntau npaug ntawm peb tus dab qhuas Yesxus (Christianity). Temple of Hmongism cov tswv cuab tsuas them li hauv qab no tuaj ib yig tuaj ib lub hlis, nyob ntawm saib yus tsev neeg muaj pes tsawg leej.I). 1 - 5 tus neeg                  $20/hlis

II). 6 - 10 tus neeg               $25/hlis

III). 11 tus neeg rov saud     $30/hlisTemple of Hmongism yeej ua twb zoo xam peb tej nuj nqes ntawm tus dab qhuas qub, dab qhuas Yesxus, thiab tus dab qhuas Hmongism no tib si lawm. Hmongism yeej poob nyiaj thiab caij nyoog tsawg tshaj plaws. Qhov no peb tab (guarantee) tau tias Hmongiam pheej yig tshaj lwm tus dab qhuas.  $20 los $30 tuaj ib tsev neeg tuaj ib lub hlis mas tsawg heev, twb tsis npaum peb them peb tej nqe xov tooj, tsis npaum peb ob leeg noj ib pluag mov tom khw, tsis npaum peb sam ib thoob roj, thiab twb tsis npaum ib tus neeg yuav luam yeeb los yog yuav kas fes haus ib lub hlis. Cov neeg uas mus dua dab qhuas tshiab lawm puav leej pom tias $20, $30 tuaj ib tsev neeg tuaj ib lub hlis mas tsawg tiag tiag li. Muab piv rau lawv qhov 10%, 5%, los 1% xwb los Hmongism qhov yeej tseem pheej yig tshaj, twb tsis hais txog lwm yam. Cov neeg uas tseem coj peb tus dab qhuas qub niaj hnub no mas lawv tsis to taub txog txoj kev them nyiaj tswv cuab rau tsev teev hawm. Tab sis yog leej twg muab ua twb zoo xam ces nws yeej pom tias peb tus dab qhuas qub no poob nyiaj ntau heev. Piv txwv, yuav tseg tau $50,000 los ua yus lub ntees yog tuag thaum hnub nyoog 60 xyoo mas yus yuav tsum tshwj kom tau li $70 tuaj ib lus hlis mas thiaj txaus. Tab sis nco ntsoov tias $70 tuaj ib lub hlis no tsuas yog rau yus ib leeg xwb. Zoo li no, ntau tus neeg thiaj kwv yees tau tias nyob hauv Nroog Ntxaib no xwb peb lub zej lub zos poob nyiaj rau tej ntees tuag ntau heev. Ib kiab twg peb lub zej lub zos poob li ntawm $120,000 mus rau $200,000; ib hlis twg peb poob li ntawm $480,000 mus rau $800,000; thiab ib xyoos twg peb poob li ntawm $5,760,000 mus rau $9,600,000. Qhov no yog hauv Nroog Ntxaib hauv Minnesota no xwb. Yog muab xam ua peb npaug kom duav thoob kwv tij neej tsa Hmoob nyob hauv xeev MN, WI, thiab CA, ib xyoos twg kwv yees tias peb poob nyiaj txog $17,280,000 mus rau $28,800,000 rau peb cov ntees tuag nkaus nkaus xwb. Tej no yog txoj kev vam meej los yog txoj kev poob qab? Txoj kev txom nyem?Npaum li no, Temple of Hmongism thiaj txiav txim siab txhim kho peb tus dab qhuas no kom pab tau nws cov tswv cuab thiab kom ua qauv rau peb haiv Hmoob qog mus rau txoj kev vam meej rau yav tom ntej. Peb cov nyob hauv Temple of Hmongism mas peb kuj tsis nyiam txoj kev hloov raws kwv tij los yog raws xeem. Yog peb pab kwv tij hloov rau peb cov kwv tij coj, ces lwm pab hloov rau lawv pab kwv tij coj, thiab. Ib xeem ua li no ces lwm xeem ua li tod, thiab. Yog peb ua raws kwv tij los raws xeem ces peb haiv neeg zoo li ib cov neeg uas lus Askiv hu ua tribal society ua lwm haiv neeg saib rau txoj kev poob qab, nyias ua raws nyias pab pawg, tsis muaj kev thooj siab koom tes, tsis koom haiv. Temple of Hmongism thiaj ua raws pawg ntseeg kom txhua txhua xeem, txhua txhua tus neeg, los koom tau tib tug dab qhuas mas peb thiaj zoo li ib haiv neeg Hmoob sib haum xeeb thiab peb thiaj li muaj kev loj hlob ntawm peb tus dab qhuas Hmongism.bottom of page