top of page

Qhov Peb Hloov thiab Vim Li Cas Peb Thiaj Hloov

 

 

1. Tsis cia tsev neeg tu zam rau tus tuag li qub lawm.

 

a. Peb muaj tsev tu neeg tuag lawm;

b. Peb Hmoob yog ib haiv neeg txaj txaj muag;

c. Tus neeg tuag los kuj muaj qhov yuav kis mob kis nkeeg tau rau tsev neeg yog peb tsis xyuam xim tsis txawj tu;

d. Tej tsev neeg kuj tsis muaj kwv muaj tij thiab tsis paub dab paub qhua;

e. Tej tus neeg, txawm yog txwj nkawm, yog tub ki, yog tsev neeg kiag los thaum tuag lawm, kuj tsis tau luag lawm thiab. Yog li no,

 

Thaum ub nyob ntuj qub qab mas tej laus mob tuag ces yeej tsw yeej qias lwm tus neeg. Yus yog tub yog kiv ces thiaj tsis tsw tsis qias yus. Tsev tu tuag los tsis muaj. Nws yeej yog tej tub tej kiv lub luag hauj lwm tu tej laus kom zoo kom huv rau nws lub ntees. Niaj hnub no peb muaj chaw tu tuag lawm thiab peb haiv neeg los muaj muaj txaj muag. Li no, peb cov nyob los yuav tau hwm tus tuag txoj kev txaj muag thaum tuag li thaum nws tseem ua neej nyob. Peb thiaj tso rau tsev tu tuag tu tib si. Peb muab tsoos tsho rau lub tsev tu tuag kho rau tus tuag hnav zoo zoo thiab muab nws tso zoo zoo rau hauv hleb ces mam li coj los rau ntawm lub tsev ntees los ua dab ua qhua.

 

 

2. Tsis ntxuav muag, taw kev, thiab tsa nees li qub lawm.

 

a. Tsev tu tuag twb tu huv tu zoo lawm;

b. Tus tuag yeej muab tso rau hauv hleb thaum nyob tom lub tsev tu tuag ua ntej coj los ntawm lub tsev ntees;

c. Nws yog ib qho rhiab qhov muag rau ib txhia neeg, tej me nyuam yaus, yog coj tus tuag los ua txheej txheem ntxuav muag, taw kev, thiab tsa nees rau ntawm ncej tas ua ntej mam li muab nws tsaws tso rau hauv hleb;

d. Tsev neeg yeej muab hleb tib si rau qhov chaw tu tuag ces thaum lawv tu thiab muab tsoos tso rau nws hnav tag ces lawv yeej muab nws tso zoo zoo rau hauv lub hleb ua ntej coj los rau ntawm lub tsev ntees;

e. Tsev xyom cuab thiab cov coj dab coj qhua ua ib qho txheej txheem tos txais tus tuag los rau ntawm lub tsev ntees, ces coj tus tuag ncaj qha mus tso rau pem hau plag tsev. Tsev xyom cuab lawv liag qab los hlub thiab hwm tag nrho ces txiv taw kev pib taw kev kiag lawm xwb;

f. Kev kis mob nkeeg yog ib qho txhawj xeeb rau cov nyob mas thiaj tsis coj tus tuag los ntxuav muag, tso rau ntawm ncej tas, thiab mam tsa nees rau hauv hleb li qub lawm; thiab

g. Txo caij nyoog kom tsawg.

 

 

3. Tsis siv tus qaib rau ncoo, qaib coj kev li qub lawm.

 

a. Peb yeej tshawb pom tias tsis yog tag nrho Hmoob ua tib yam. Ib pab ua lawm ib yam twb tsis txhaum. Muaj ib pab kwv tij Hmoob mas lawv tsis muab tus qaib tua li feem coob. Xya hnub tom qab lawv mam li muab tus qaib tua rau cov kwv tij noj. Tej pab mas lawv muab tus qaib tua tab sis thaum coj tus tuag mus zais ces lawv muab tus qaib pov tseg rau nram tog kev lawm. Hos tej pab mas lawv muab tus qaib faus nrog tus tuag lawm. Ib pab ua ib yam li no ces txhais tias ua li cas twb tau, tsis ua los twb tau;

b. Qaib muaj qhov tswv, qias, thiab tseem muaj qhov kis mob rau neeg;

c. Peb twv tau tias tej laus ntseeg li cas es lawv thiaj li muab tus qaib ua tus coj tus tuag kev. Lawv ntseeg tias qaib paub ntuj sia, paub thaum yuav tsaus ntuj thiab yuav kaj ntug. Lawv ntseeg tias tus tuag mas ruam tsis paub hais lus lawm ces lawv thiaj tso tus qaib coj tus tuag kev mus cuag poj cuag yawm. Yog tus tuag tus qaib qua es lawv qaib teb ces yog nws pog nws yawg qhov muag hleb lawm;

d. Qaib tsis yog ib yam tsiaj uas peb yeej hwm heev los yog yeej tsis pom noj tsis tau. Peb niaj hnub muab qaib noj ua hnub ua hmo tab sis thaum peb tuag peb ho ruam tshaj qaib lawm ces nws tsis dhos tsis meej lawm; yog li no

e. Peb thiaj muab phau ntawv cuag poj cuag yawm los hloov tus qaib chaw coj tus tuag mus cuag poj cuag yawm. Nyob hauv phau ntawv cuag poj cuag yawm no peb muaj zaj taw kev, muaj nws li caj ceg, thiab muaj nws li keeb kwm. Peb ntseeg tias phau ntawv no yuav meej dua, yooj yim dua, huv dua, thiab yuav coj tau tus tuag mus txog poj txog yawm zoo dua qub.

 

 

4. Tsis muaj lub rooj ua tsaug tshav ntuj li qub lawm.

 

a. Lub rooj ua tsaug yog ib qhov ntshu thiab ntxhov;

b. Tej tsev neeg tsis muaj neeg tes nrog dhia hauj lwm los yog pab ua tsaug;

c. Cov nyiam kom xyom cuab ua nws tsaug, pe nw kiag, thiab tshaj paj taub nrov thoob tsev kuj muaj ib txhia, tab sis feem coob, cov hluas, yeej nyiam pab dawb paug hauv lub siab tuaj, pab ntsiag to yam tsis yuav ntsej yuav muag, thiab tsis tos kom xyom cuab pauj txiaj pauj ntsig los pauj noj pauj haus dab tsi li;

d. Yog xyom cuab teeb rooj tshav ntuj tos ntsia ntsoov tej qhua los kuj yog ib qhov chaw txaus ntshai rau cov hluas los yog cov tsis paub dab paub qhua. Lawv muaj nyiaj xav pab los lawv twb ntshai mus pab. Lwm haiv neeg mas haj yam tsis paub yuav ua li cas thiaj yog. Thiab yog xyom cuab tos ntsia ntsoov tej qhua txoj kev pab ces xyom cuab los yuav tau pauj noj pauj haus vim ib txhia, feem ntau yog cov laus cov nyiam plhu, mas lawv pab ob peb duas xwb los lawv xav kom muaj noj muaj haus rau lawv. Yog tsis muaj ces lawv yog cov yuav xyav xyom cuab qe. Yog yuav pauj noj pauj haus loj los xyom cuab yeej khwv heev kub tes kub taw tsis tau so; 

e. Feem ntau ces cov nyiaj tej qhua pab twb tsis ntau npaum cov nyiaj xyom cuab yuav noj yuav haus tiam lawv lawm; thiab

f. Lub ntees tuag yog ib qhov chaw tu siab, poob kev txom nyem, nyob ntsiag twb to hwm tus tuag thiab hwm tsev xyom cuab, tsis yog qhov chaw rau suav daws tuaj noj tuaj haus kom xyom cuab muaj hauj lwm ntau thiab poob nyiaj poob txiaj ti txha nkaus. 

 

 

5. Tsis hu hau qhua thiab tsis muaj tsiaj rau hau qhua tua li qub lawm.

 

a. Peb kuj ntseeg li suav daws ntseeg tias ua neej ua tsav nyob ces sib hlub thaum peb muaj txoj sia nyob, txhob tos txog thaum ib tus tuag lawm mam li tuaj hlub thaum ntawd, mam tuaj ua ntev ua ntau ua txuj ua ci, thiab tuaj nrhiav plaub nrhiav ntug rau tsev xyom cuab;

b. Peb hu tej neej tsa txheeb ze tuaj saib tuaj hlub xwb, tsis hu lawv tuaj ua hau qhua kom lawv tseem tau npaj hlob npaj yau, thiab tseem yog ib qho kev txhawj xeeb rau feem coob los cov hluas uas tsis muaj caij nyoog npaj los yog tsis paub dab paub qhua;

c. Peb tsis hu hau qhua li qub lawm tab sis peb muaj rooj tshwj tseg rau cov txheeb neej txheeb tsav zaum yam muaj ntaub muaj ntawv muaj paus muaj ntsis tsis zoo li qub uas tsis muaj neeg pom los paub cov txheeb neej txheeb tsav; thiab

d. Peb tsis muaj tsiaj rau hau qua tuaj tua li qub lawm vim yog li #6 hauv qab no.

 

 

6. Tsis tua tsiaj rau tus tuag li qub lawm.

 

a. Suav daws, los yog ib txhia, twb ntseeg tias tua tsiaj rau tus tuag mas tsiaj nim tab kaum nws kev thiab tseem nrau nws thiab;

b. Suav daws, los yog ib txhia, kuj ntseeg tias saum Ntuj Ceeb Tsheej los tom dab teb los yeej muaj teb muaj chaw, muaj nom muaj tswv, muaj kiab muaj khw, muaj tsiaj muaj txhu tib yam li lub neej neeg no;

c. Tua tsiaj yog ib qho hauj lwm ntau yuav tsum muaj kwv tij neej tsa ntau leej sib pab mas thiaj tau;

d. Tua tsiaj yog ib qho ntxhov thiab qias; 

e. Tua tsiaj yog ib qho kim, poob nyiaj txiaj ntau heev;

f. Ib txhia neeg thaum ua neej nyob twb tsis nyiam tsiaj thiab tseem ntshai tsiaj; 

g. Thaum ub ib txhia neeg kuj ntseeg tias yog tua tsiaj ntau ntau rau tej laus ces tej laus cab tsis tag mas nws rov los tos tej tub ki mus nrog nws cab tsiaj. Thaum tej tub ki mob los tuag tom qab tus laus ces ib txhia kuj ntseeg tias yog tus laus los tos mus nrog nws cab tsiaj; thiab

h. Thaum peb ua neej nyob peb yuav mus ib qho rau ib qho los yog mus txawv teb chaws es tej kwv tij neej tsa thov kom peb pab nqa ib ob pob khoom mus rau lawv tej txheeb ze los peb twb tsis kam nqa. Tab sis yog lawv thov kom pab nqa nyiaj ces peb kuj pab tau vim nws tsis hnyav tsis tsam chaw. Sab dab los tej zaum yuav zoo tib yam.

 

Yog tias tua tsiaj rau tus tuag los tsiaj tseem tab kaum nws kev thiab nrau nws, thiab saum Ntuj Ceeb Tsheej, tom dab teb los yeej muaj tsiaj muaj txhu tib si ces tsev xyom cuab muab nyiaj txiaj xyab ntawv ntau ntau rau nws xwb. Nws mus txog poj txog yawm txog vaj txog tsev thiab nws nyiam tsiaj los nws mam li rho nyiaj yuav tsiaj. Nws tsis nyiam tsiaj los nws mam li yuav lwm yam. 

 

 

7. Tsis tshuab qeej tsa nees li qub lawm.

 

a. Tsis muaj nees uas yog lub txaj kwv tus tuag li qub lawm;

b. Suav daws muab lub hleb ntaus nqi ua lub tsev, tsis ua tus nees;

c. Tus tuag yeej muab tso rau hauv hleb tom qhov chaw tu tuag los lawm, tsis yog mam tsa nees hauv tsev ntees rau hauv hleb;

d. Thaum ub tsa nees mas yog tsaws tus tuag rau lub txaj kwv tuag, tsis yog tsaws rau hauv hleb. Niam no peb muab tus tuag tsaws rau hauv lub hleb tab sis peb hais tias lub hleb yog lub tsev tsis yog tus nees. Ib txhia kuj lam ua ib tus nees me me. Ua tsis ua twb tsis txhaum;

e. Tsis tsa nees li qub mas tsev neeg los kwv tij neej tsa thiaj tsis tau kov tus tuag ntau li qub, thiaj tsis muaj caij kis mob kis nkeeg rau cov nyob;

f. Txo caij nyoog kom luv, tsis tau tua npua tsa nees, tsis muaj hauj lwm thiab poob nyiaj li qub; thiab

g. Tej pab Hmoob li tim Suav teb twb tsis muaj qeej tsa nees, ces txhais tias tej pab txua ntxiv lawm xwb.

 

 

8. Tsis tshuab qeej ntaus rog li qub lawm.

 

a. Cov Hmoob Dawb thiaj muaj qeej ntaus rog xwb hos cov Hmoob Ntsuab tsis muaj;

b. Lwm hnub lwm haiv neeg los yog tus Suav kiag kuj yuav koom peb tus dab qhuas Hmongism no los muaj;

c. Nws tseem siv caij nyoog thiab siv ntau tus neeg thiaj tshuab tau zaj qeej ntaus rog; thiab

d. Yog ib pab Hmoob muaj xwb lwm pab tsis muaj ces peb tshem tawm tau kom peb tus dab qhuas zoo xwm yeem rau txhua leej txhua tus mas nws thiaj yog ib tus dab qhuas zoo.

 

 

9. Tsis muaj tso plig li qub lawm.

 

a. Peb hais tias tso plig kom tus plig tau kev mus thawj thiab; tab sis

b. Peb ho ntseeg tias peb tus plig twb mus thawj thiab lawm es peb thiaj mob thiaj tuag lawm, es thaum lawv tus me nyuam yug ces yus tus neeg thiaj tu siav lawm; thiab

c. Thaum peb taw tus tuag kev, peb yeej taw nws kev mus thawj thiab tib si lawm;

d. Thaum peb tshawb pom tias peb txoj kev ntseeg ntawm (a) twb sib cov nyom nrog peb txoj kev ntseeg ntawm (b) thiab (c) lawm, peb thiaj tshem tsis muaj lub ntees plig lawm, kom ib tag ob tag txhob poob caij nyoog thiab nyiaj txiaj ntxiv lawm.

e. Yog peb txoj kev ntseeg los yog tus dab qhuas sib cov nyom li no ces nws yeej tsis zoo, tsis meej pem. Peb tej me nyuam niam no ntse tshaj tej laus thiab tsis ntshai dab li tej laus hem lawm. Lwm haiv neeg los kuj tshawb fawb txog peb tej dab qhuas thiab. Lawv yeej yuav pom thiab paub tias peb tej kev ntseeg ib qho sib cov nyom nrog lwm qho li no. Lawv yuav pom tias peb lam tau lam ua lam tau lam ntseeg; yog li no

e. Temple of Hmongism yeej tshab txhais thiab cais meej meej hauv zaj taw kev tias kev thawj thiab ces yeej meej li zaj taw kev hais lawm, tias yeej tsis tshuav kauj vab kauj lev nyob tom qab yuav tau rov los daws li lawm;

f. Yog leej twg ho tuag yas kev yas ncua es tsis muaj lub ntees tuag ces peb thiaj li muaj lub ntees plig rau nws. Yog muaj ntees tuag lawm ces yeej tsis muaj ntees plig li qub lawm, kom suav daws thiaj tsis poob caij nyoog thiab poob nyiaj txiaj ib zaug ntxiv li qhov qub lawm.

 

 

10. Tsis muaj rooj haus dej haus cawv li qub lawm.

 

a. Dej cawv, tsis txawj haus, yog mob nkeeg yog teeb meem rau tus kheej, rau tsev neeg thiab rau haiv neeg;

b. Dej cawv ua rau cov haus tsis meej pem, tham nrov, tej thaum kuj sib cav sib ceg, ntshu thiab ntxhov heev;

c. Lub rooj dej cawv mas xaiv ntsej xaiv muag rub neeg mus zaum mus haus nyob rau qhov chaw ua tsim nyog suav daws txo hwj chim, hwm tus tuag thiab hwm xyom cuab, tsis yog qhov chaw tuaj noj tuaj haus, nrhiav ntsej nrhiav muag, tham pem kom ntxhov kom ntshu;

d. Dej cawv ntawm ntees tuag ua rau ntau tus neeg tau ticket, ua tsheb sib nraus, raug mob raug tuag;

e. Ntees tuag, muaj poj niam me nyuam thiab lwm haiv neeg, tsis yog qhov chaw haus dej haus cawv ua qauv rau suav daws xyaum;

f. Dej cawv yog ib yam kim heev, yog ib qho poob nyiaj ntau rau tsev xyom cuab.

 

bottom of page