top of page

Chiyou Temples, Tsev Teev Hawm Txiv Yawg

Txij xyoo 1998 los tseem fwv Suav thiab cov kwv tij Hmoob Suav tau tsim tsa muaj ntau lub tsev teev hawm Huab Tais Txiv Yawg (los yog Chiyoudi) nyob rau ntau qhov chaw ntau lub xeev sab qaum teb thoob plaws rau sab qab teb. Huab Tais Txiv Yawg yog peb Hmoob ib tus huab tais, thawj thawj tus huab tais uas muaj dab neeg, keeb kwm sau tseg txog. Raws li keeb kwm hais, Txiv Yawg yog ib tus neeg uas muaj hwj chim thiab peev xwm heev. Nws thiab nws cov Hmoob yog thawj thawj haiv neeg uas txawj ua tooj ua hlau. Keeb kwm thiaj muab Txiv Yawg hu ua the God of Metal. Txiv Yawg lawv txawj ua tooj ua hlau ces lawv tej cuab yeej ua tsov ua rog zoo dua nyob rau lub caij ntawd. Keeb kwm thiaj muab Txiv Yawg hu ua the God of War. Keeb kwm kuj hais tias Txiv Yawg muaj peev xwm txheev huab txheev cua los pab tiv thaiv nws cov neeg thaum yeeb ncuab tuaj. Dhau li no, keeb kwm kuj hais tseg tias Txiv Yawg raug tua tuag lawm los nws yeej ciaj sawv rov los; li no, thaum kawg nws thiaj li raug muab txiav ua ob peb ya faus rau ob peb qhov chaw kom nws txhob ciaj sawv rov los lawm. Tej no yog dab neeg thiab keeb kwm hais txog Huab Tais Txiv Yawg los yog Chiyoudi. Niaj hnub no haiv neeg Hmoob thiab Suav puav leej hwm thiab hawm Huab Tais Txiv Yawg nrog rau Huangdi thiab Yandi. Hauv qab no yog cov duab tsev teev hawm Chiyoudi thiab Nws cov qhais xws (statue).

Temple of Hmongism tau tshawb fawb txog Chiyou Temples los yog Tsev Teev Hawm Txiv Yawg nyob ntau qhov chaw lawm thiab tseem yuav tshawb mus ntxiv. Peb ib qho hom phiaj yog tsim tsa Chiyou Temple nyob rau teb chaws Meskas no. Tej nom tswv thiab kws tshawb fawb Hmoob Suav thiab Suav puav leej pom zoo thiab zoo siab koom tes nrog peb lub hom phiaj no. Niaj hnub no cov Hmoob Suav yeej puab tau Huab Tais Txiv Yawg cov qhais xws (statue) nyob rau xeev Huj Naj, Kim Tsawb, thiab Yuj Naj. Kwv tij Hmoob hwm thiab saib Txiv Yawg rau lub sam xeeb heev.Nyob zos Dan Zhai xeev Kim Tsawb, cov Hmoob ntawm no muaj ib lub Nquam Toj Txiv Yawg hu ua Chiyou Jie los tau ntev heev, yeej tsis nco tias puag thaum twg los lawm. Txhua txhua xyoo lawv muaj lub Nquam Toj Txiv Yawg no nco txog Txiv Yawg thiab thov koob hmoo kom lawv noj qab nyob zoo thiab nrhiav tau noj tau haus. Yav dhau los mas lawv tsuas muaj ib lub me nyuam tsev me me teev hawm Txiv Yawg xwb. Li ob xyoos dhau los, cov kwv tij Hmoob ntawm no thiaj ua ib lub tsev teev hawm loj dua qub thiab puab tau Huab Tais Txiv Yawg tus qhais xws tso rau hauv lub tsev teev hawm, nyob rau saum ib lub me nyuam roob nyob hauv plawv zos uas muaj roob puag ncig zoo nkauj heev.NOTE: "qhais xws" yog txhais los ntawm lo lus Suav "diao xiang" uas yog qhais los puab kom zoo xws li tus qauv.

bottom of page