top of page

Logo (Koom Cim) of Temple of Hmongism

 

Finally, the Board approved the logo of the Temple of Hmongism on July 13, 2014. It was visualized and hand-illustrated by Yuepheng in late 2012. It was desgined by Choua Ger Vang, Kengkue Lor, and Tswv Fong Lor. With good comments and inputs from the Board, here is the logo of the Temple of Hmongism, one of the most meaningful logos. 

Temple of Hmongism lub koom cim (logo) feem ntau yog los ntawm lub cim yeeb thiab yaj vim yeeb thiab yaj muaj pov thawj zoo txuam nrog rau peb haiv neeg Hmoob li hauv qab no.

1. Lub cim yeeb yaj no tsim los ntawm tus dab qhuas Dao los Daoism;
2. Daoism yog tsim los Lao Zi;
3. Lao Zi nyob rau lub teb chaw Ch'u kwv yees 2500 xyoo dhau los lawm;
4. Lub teb Chu' thiab Lao Zi los kev tshawb fawb hais tias tsis yog Suav lub thiab tsis yog neeg Suav;
5. Kev tshawb fawb taw tias Ch'u yog Hmoob lub teb chaws thiab tej zaum Lao Zi kuj yog Hmoob;
6. Tus dab qhuas Daoism cov kws tshawb fawb pom tias nws ze rau Hmoob txoj kev ntseeg thiab dab qhuas heev;
7. Lub npe yeeb thiab yaj los Hmoob yeej siv los ntev heev uas hais txog sab neej sab dab thiab sab ciaj sab tuag;
8. Daim ntaub khwb lub hleb, faus nyob hauv lub teb chaws Ch'u 2000 tawm xyoo dhau los lawm, khawb tau nyob nroog Changsha xeev Hunan xyoo 1972, qhia tias cov duab kos ntawm daim ntaub no muaj qhov qhia txog Hmoob txoj kev ntseeg, dab qhuas thaum ntuj tsim teb raug lub caij Hmoob kom qav kaws thiab noog (dav) mus ntsuam lub ntuj lub teb;
9. Dao txhais tias txoj kev. Hmoob tej kev ntseeg, dab qhuas, los Hmoob yeej hu tias kab ke (xws li kab ke pam tuag, kab ke tshoob kos, etc); thiab
10. Yog li no, cov laj thawj ntau npaum li saum toj no, Temple of Hmongism thiaj zoo siab thiab khab seeb siv lub cim yeeb yaj los ua lub koom cim rau Temple of Hmongism.

Dhau li no, Temple of Hmongism kuj ntxiv ntau yam rau lub koom cim no kom haj yam muaj ntsiab tob tshaj qhov qub thiab haj yam phim rau Hmongism. Qhov peb ntxiv rau muaj li hauv qab no.

1. Muaj tus qav kaws thiab tus noog nyob rau ntawm lub koom cim no vim nws yog Hmoob txoj kev ntseeg tias tom qab Hmoob muab Qav Kaws ntaus tuag lawm Tswv Ntuj (Ntxwg Nyoog) thiaj rau txim rau Hmoob thiab tso mob tso tuag los rau Hmoob es Hmoob thiaj txawj mob txawj tuag los lawm;
2. Muaj peb theem ntuj (peb lub teem ntxwv) li zaj qhuab ke hais tseg;
3. Muaj txoj kab phua ntawm tog loj ntawm lub cim yeeb thiab yaj, ua rau lub cim yeeb thiab yaj zoo li ob txwm kuam lawm, thiab peb theem ntuj kuj zoo li cov theem ntawm tus kub los tus kuam; thiab
4. Kuam yog ib qho twj tseem ceeb heev rau Hmoob siv rau sab ntsuj plig thiab rau sab neej thiab dab sib txuas lus.

Li no, peb zoo siab plov meej Temple of Hmongism lub koom cim (logo).

bottom of page