top of page

Keep up-to-date on our latest news on Hmongism

Hauv qab no yog cov xov xwm ntsig txog Temple of Hmongism, Hmongism, los yog lwm yam uas muaj feem cuam tshuam txog Hmoob dab qhuas. Cia siab tias yuav muaj ntau yam txaus koj siab thiab pab tau koj. Cov tshiab nyob hauv qab.

THE BEGINNING // The Birth of Hmongism

Yuepheng Xiong called a meeting for his friends to talk about Hmong religious practices ​that have profoundly affected our daily lives and community. This meeting took place in Hmong Town Shopping Center, suite 107, on August 5, 2012. It ended successfully with everyone agreed to work together to simplify our religious practices in order to improve our quality of life. 

Read more>

​Aug 5, 2012

 ​​ANCESTORS CONF // Conference in Taiwan Attended by Hmong

​​

On January 1, 2013 I attended a Taiwanese annual religious conference in Taipei in which Huangdi, Yandi and Chiyoudi were honored and worshiped. This visit is part of our future plan to start our own Chiyou Temple in the United States.
 

​Jan 1, 2013

BIG STEP FORWARD // The Board Passed and Signed the Bylaws of Temple of Hmongism

March 3, 2013, at our monthly meeting in Hmong Village, the Board of the Temple of Hmongism passed their Bylaws and membership application. If anyone is interested in getting a copy of our documents, please do not hesitate to contact us.

Read more>

​Mar 3, 2013

THAM XOV TOOJ CUA TXOG HMONGISM // Thawj Zaug Tham Txog Temple of Hmongism Hauv Xov Tooj Cua

April 30, 2013, Yuepheng Xiong appeared on radio for the first time to talk about the Temple of Hmongism and Hmongism to the community, hosted by Peter Phia Xiong of KPNP 1600 AM. If anyone is interested in listening to this radio talk show, click here.

Read more>

​Apr 30, 2013

BOARD MEETING // Txheej Txheem Ntees Tuag

 

Cov txwj laug tuav Temple of Hmongism tau sib tham rau Hnub Xya lub Tsib Hli 5, 2013 no. Lawv sib tham txog ntau yam tab sis qhov tseem ceeb heev rau hnub no yog tham txog txheej txheem ntawm lub ntees tuag. Cov txwj laug suav daws pom zoo tias txheej txheem ntees tuag ces ua txij li no xwb.

Read more>

​May 5th, 2013

BOARD MEETING // Ob Tug Npoj Num Tshiab

 

Lub hlis no kuj muaj ib tus Npoj Num (Board Member) tshiab, Tswv Ntaj Vwj, los koom nrog rau Temple of Hmongism. Xya Hli 14 yog nws thawj thawj zaug tuaj koom npoj rooj sib tham. Suav daws zoo siab tos txhais nws. Lub hlis dhau los peb kuj muaj ib tus Npoj Num tshiab thiab, Tswv Kim Xyooj, los koom nrog rau pawg ntseeg sib pab txhim kho kom Hmongism loj hlob thiab pab cuam tau pawg ntseeg.

​July 14, 2013

TXIV QEEJ // Lawv Npaj Tiav Tag Lawm

 

Txhaj Hawj, thawj txiv qeej ntawm Temple of Hmongism, plov meej rau Npoj Num rooj sib tham tias nws npaj tau qeej tiav tag lawm. Nws tab tom cob qhia plaub tus hluas no kom txawj tshuab cov zaj qeej txo tshiab. Cov hluas no yog Tswv Foom Lauj cov tub. Lawv puav leej kawm qeej thiab ob tus tub hlob yeej kawm qeej tiav tag lawm. Hnub no yog ib kauj ruam rau tom ntej, ze heev rau Temple of Hmongism lub hom phiaj tiag tiag. Thov qhuas thiab ua tsaug rau lawv pab txiv qeej.

​Aug 4, 2013

BOARD MEMBERS // Lawv Npaj Tiav Tag Lawm

 

Ten of the 18 Board of Directors of the Temple of Hmongism posted after their monthly board meeting.

 

L-R: Sonaly Lor Xiong, Fong Xiong, Cha Ger Xiong, Chue Dang Vue, Nao Vang Yang, Sia Cha Lor, Kevin Teev Hawm Yang, Txhaj Her, Ganyeng Vang, Tswv Fong Lor.

Not photo here: Yuepheng Xiong, Wa Toua Vang, Vacheng Xiong, Chai Xiong, Billy Lee Pao Xiong, Angelina Vang Xiong, Nao Thao Lor, and Chue Kee Xiong

​Sept 15, 2013

Txiv Qeej // Ib Leeg Qhia Ib Leeg

 

Thawj txiv qeej Txhaj Hawj tab tom cob qhia cov txiv qeej hluas, Keeb Kwm Lauj thiab nws cov kwv Koob Meej, Fwm, thiab Coob Leej, kom lawv paub zoo txog Temple of Hmongism cov zaj qeej thiab txheej txheem uas Temple of Hmongism txhim kho thiab txo tau luv thiab zoo dua qub lawm. 

​Oct 8, 2013

OPEN HOUSE // Qhib Rooj Rau Cov Tswv Cuab

 

Hnub tim 19, lub 10 Hli 2013 no peb Temple of Hmongism yuav muaj open house los qhib rooj rau Temple cov tswv cuab tuaj sib ntsib sib koom ua ke thawj thawj zaug. Rooj sib tham nyob rau ntawm Hmong Village.

 

 

​Oct 19, 2013

TXIV QEEJ // Txos Hawj Koom Nrog Hmongism

 

Hnub tim 11 lub 12 hlis, 2013 no Txos Hawj zoo siab los ua ib tus txiv qeej thiab ua npoj num rau Temple of Hmongism. Nws yog tus neeg muaj tswv yim zoo thiab mob siab rau txoj kev thooj siab koom tes txhim kho peb Hmoob kev cai dab qhuas kom zoo tshaj qhov qub. Zoo siab tos txais npoj yaig Txos Hawj.

 

 

​Dec 11, 2013

SPECIAL MEETING // Cov Txiv Coj Dab Qhuas

 

Hnub tim 1 lub 2 hlis, 2014 cov coj dab coj qhuas hauv Temple of Hmongism tau sib ntsib tham txog tej zaj tej haiv thiab txheej txheem ntawm ib lub ntees ploj ntees tuag uas yuav lis kom du dua, luv dua, zoo dua, poob nyiaj tsawg dua qhov qub. Suav daws pom zoo tias peb yuav tau ua ib tug qauv zoo rau suav daws saib thiab taug mus rau yav tom ntej.

 

 

​Feb 1, 2014

KAWM QEEJ // Kawm Temple of Hmongism Cov Zaj Qeej

 

Hnub no yog ib hnub muaj keeb kwm zoo rau Temple of Hmongism. Nws yog thawj thawj hnub uas kws qeej Nkaj Looj Thoj tshuab zaj qeej tu siav uas Hmongism kho thiab txo. Zaj qeej tu siav peb kho txo tshiab no tsuas ntev li 45 feeb xwb, luv thiab meej dua qub lawm. Lwm zaj qeej los peb yeej kho txo tib si, koj luv thiab meej dua qub, thiab kom txhob poob caij nyoog poob nyiaj txiaj ntau. Txhua yam yeej tseem yog dab qhuas Hmoob tab sis luv dua, zoo dua, meej dua, poob caij nyoog thiab nyiaj txiaj tsawg dua qhov qub lawm xwb. Nws yog txoj kev vam meej rau lub neej tom ntej.

 

 

​Jun 12, 2014

LOGO // Temple of Hmongism Lub Koom Cim

 

Finally, the Board approved the logo of the Temple of Hmongism on July 13. The idea of the logo was visualized and hand-illustrated by Yuepheng in late 2012. It was designed by Choua Ger Vang, Kengkue Lor, and Tswv Fong Lor. With good comments and inputs from the Board, here it is, finally, one of the most meaningful logos. 

 

Read more about this logo, click here.

 

 

​Jul 13, 2014

RADIO TALK SHOW // Temple of Hmongism tham nrog KPNP Radio 1600AM

Hnub tim 1 lub Yim Hli 2014, Ywj Pheej Xyooj thiab Tswv Foom Lauj ntawm Temple of Hmongism tau mus tham xov tooj cua nrog Peter Phiab Xyooj ntawm nws lub Xov Tooj Cua KPNP 1600AM. Caw suav daws mloog. Yog muaj lus nug dab tsi, thov hu xov tooj los yog sau email rau Temple of Hmongism.

 

​Aug 1, 2014

RADIO TALK SHOW // Temple of Hmongism tham nrog KPNP Radio 1600AM

Hnub tim 1 lub Cuaj Hli 2014, Ywj Pheej Xyooj thiab Tswv Foom Lauj ntawm Temple of Hmongism tau mus tham xov tooj cua nrog Peter Phiab Xyooj ntawm nws lub Xov Tooj Cua KPNP 1600AM.

Hnub no peb tham txog cov lus nug tseem ceeb uas ib txhia neeg muaj los yog txhawj xeeb txog Temple of Hmongism txoj kev txhim kho thiab pauv hloov. Caw suav daws mloog. Yog muaj lus nug dab tsi, thov hu xov tooj los yog sau email rau Temple of Hmongism.

 

​Sept 1, 2014

THAWJ THAWJ LUB NTEES // Vab Xyooj Lub Ntees

Vab Xyooj lub ntees yog thawj thawj lub ntees rau Temple of Hmongism. Cov coj dab coj qhua thiab tsev neeg yeej lis lub ntees no raws Hmongism qhov dab qhuas txo tshiab tau zoo kawg nkaus. Nws ua tau luv thiab pheej yig rau tsev xyom cuab lawm ntau heev.

Cov neeg zej neeg zos tuaj saib los suav daws puav leej nyiam. 

 

​Sept 16, 2014

TV NEWS // Xov Xwm Suab Hmoob TV txog Temple of Hmongism

Suab Hmoob News tuaj pab yees duab thiab nthuav txog Temple of Hmongism li dab qhuas ntawm ib lub ntees tuag, saib Hmongism ho ua tau luv, zoo thiab pheej yig npaum li cas.

Hnub no yog thawj thawj lub ntees tuag uas Temple of Hmongism tau pab lis rau lawv ib tus tswv cuab, Vab Xyooj. Caw nej saib tau.

 

​Sept 16, 2014

TV NEWS // Xov Xwm 3Hmong TV txog Temple of Hmongism

3Hmong TV News tuaj pab yees duab thiab nthuav txog Temple of Hmongism li dab qhuas ntawm ib lub ntees tuag, saib Hmongism ho ua tau luv, zoo thiab pheej yig npaum li cas.

Hnub no yog thawj thawj lub ntees tuag uas Temple of Hmongism tau pab lis rau lawv ib tus tswv cuab, Vab Xyooj. Caw nej saib tau.

 

​Sept 16, 2014

RADIO TALK SHOW // Tham Xov Tooj Cua Txog Temple of Hmongism

Ywj Pheej Xyooj thiab Tswv Foom Lauj ntawm Temple of Hmongism nrog Peter Phiab Xyooj ntawm xov tooj cua KPNP 1600AM tham txog Temple of Hmongism los yog lub Tsev Coj Dab Qhuas Hmoob.

Qhov loj hnub no yog peb tham txog Vab Xyooj lub ntees dhau los, tias peb ua tau zoo thiab txuag tau tsev xyom cuab nyiaj ntau npaum li cas. Dhau no, peb kuj tham txog ntau yam txog Hmongism thiab tham txog lo lus nug tias tej peb Hmoob ua no puas yog ib tus dab qhuas (religion).

 

​Sept 23, 2014

TSHUAS NTAJ VWJ LUB NTEES // Sacramento, CA

Tshuas Ntaj Vwj, 80 tawm xyoo, yog ib tus tswv cuab rau hauv Temple of Hmongism. Nws yog Pab Tha Vwj Mais tus kwv. Nws thiab nws tus tub nkag ua tswv cuab rau hauv Hmongism. Twb tsis tau muaj rau lub hlis, Tshuas Ntaj tau tso lub ntiaj teb tseg. Cov coj dab coj qhua ntawm Temple of Hmongism kuj tau mus lis dab lis qhua rau nws lub ntees, yog lub ntees thib ob rau Temple of Hmongism.

 

Raws li Tshuas Ntaj tus tub qhia rau Temple of Hmongism, peb pab txuag tau lawv $20,000. Lub ntees no kuj ua tau luv, zoo, thiab pheej yig lawm ntau heev.

 

Nov 8, 2014

NPLIAJ TSWB LAUJ LUB NTEES // Eau Claire, WI

Npliaj Tswb Lauj, 89 xyoos, thiab nws tib tus tub ua tswv cuab rau Temple of Hmongism tau ib xyoos ntau. Lub Ob Hlis 2015 no Npliaj Tswb tau tso lub ntiaj teb tseg. Peb cov coj dab coj qhua ntawm Temple of Hmongism kuj tau mus lis dab lis qhua rau Npliaj Tswb Lauj lub ntees tiav log yam tsis muaj teeb meem dab tsi.

 

Npliaj Tswb lub ntees no kuj ua tau luv, zoo, thiab poob nyiaj tsawg. Nws tus tub hais tias nws txiv lub ntees poob nyiaj li $18,400. Nyiaj tshav ntuj sib pab tau li ntawm $14,000. Nws tsuas poob li ntawm $5,000. Nws hais tias yog ua ntees li qhov qub mas nws yuav poob tshaj $20,000 ntxiv mas thiaj tiav.

 

​Feb 21, 2015

RADIO TALK SHOW // Tham Xov Tooj Cua KPNP 1600AM Nrog Peter

Ywj Pheej Xyooj thiab Tswv Foom Lauj nrog Peter Phiab Xyooj ntawm Xov Tooj Cua KPNP 1600AM sib tham txog Temple of Hmongism txoj kev txhim kho thiab txo Hmoob li dab qhuas kom zoo dua, meej dua, luv dua thiab poob nyiaj tsawg dua qhov qub.

Ua tsaug rau Peter Phiab txoj kev txhawb nqa uas nws muab caij nyoog ntawm nws lub xov tooj cua pub dawb rau Temple of Hmongism mus tham qhia rau ib tsoom Hmoob tau hnov thiab paub txog Hmongism txoj kev txhim kho thiab txo dab qhuas Hmoob rau peb cov tswv cuab.

 

​Mar 18, 2015

First Annual Membership Conference // Rooj Sib Tham Puag Xyoo

Xyoo no yog thawj xyoo uas peb muaj lub rooj sib tham puag xyoo rau cov tswv cuab tuaj sib tham ib hnub nyob rau ntawm Weellness Adult Day Services ntawm 689 Dale Street North hauv nroog St. Paul.

 

Xyoo no cov tswv cuab kuj tuaj koom coob tus, feem ntau yog cov nyob rau xeev Wisconsin thiab Minnesota.

 

​Oct 10, 2015

FUNERAL EVENT // Suab Hmong News Nthuav Txog Hmongism

Lub 12 hlis tim 12-14, 2015, Lee Pao Vang thiab Ga Yee Vang ntawm Suab Hmong News tau tuaj yees duab ntawm Sua Muas lub ntees tso rau ib tsoom Hmoob thoob ntuj tau pom thiab paub txog Temple of Hmongism kev lis dab qhuas rau ib lub ntees ploj ntees tuag. Caw nej soj qab saib tau.

Thov ua tsaug rau Suab Hmong uas tau pab nthuav tawm Hmongism rau suav daws paub.

 

​Feb 4, 2016

bottom of page