top of page

Nyob zoo ib tsoom kwv tij nkauj muam Hmoob.

Zoo siab thiab ua tsaug uas koj tuaj txog rau ntawm peb lub vas sab hmongism.org no. Ntawm no yog qhov chaw vam meej rau peb Hmoob lub neej pib hnub no mus rau yav tom ntej. Peb haiv neeg Hmoob tau poob qab los ntau pua los tej zaum twb yog ntau txhiab xyoo lawm, ib qho yog tim peb tej dab qhuas uas peb muab ua loj thiab poob nyiaj ntau heev. Tej yam kev poob qab ntawm peb Hmoob mas peb kuj tsis muaj feem xyuam los yog peev xwm hloov los yog txhim kho tau. Tab sis tej dab qhuas, peb ntseeg tias peb muaj peev xwm thiab feem xyuam hloov tau yam tsis txhaum dab tsi, kom peb txhob poob rau txoj kev poob qab thiab txom nyem. Tuaj txog rau teb chaws Meskas no tau peb caug tawm lub xyoos peb Hmoob muab peb tej dab qhuas sib tw ua loj ua ntev ua ntau, qhov loj heev yog lub ntees ploj ntees tuag. Yav dhau los peb yeej tsis tau muab ua twb zoo xam tias peb suav daws poob nyiaj ntau npaum li cas rau peb tej dab qhuas, thiab tej dab qhuas uas peb ua loj npaum li no peb puas tau koob hmoo los tau faj tim huab tais. Niaj hnub no peb Hmoob cov ntees mas ib lub ntees poob nyiaj li ntawm $30,000 txog $70,000, los yog tej lub ntees tseem ntau dua. Temple of Hmongism kwv yees tias ib xyoos twg peb Hmoob thoob plaws teb chaws Meskas poob nyiaj siab tshaj $30,000,000 rau peb cov ntees tuag. Nyob hauv Nroog Ntxaib hauv MN no, peb Hmoob muaj tsib lub tsev txias. Tej lub hlis mas tsev xyom cuab tseem tau tos vim tsis muaj tsev txias seem li lawm. Yog li no, kwv yees tias yog peb siv peb lub tsev txias txhua txhua kiab (week) thiab kwv yees tias ib lub ntees twg peb siv li $40,000, ib kiab twg peb poob nyiaj txog $120,000. Ib hlis peb poob txog $480,000. Hos ib xyoos twg peb poob txog $5,760,000. Yog muab xam tias peb siv tsib lub tsev txias txhua txhua kiab ces ib kiab twg peb poob nyiaj $200,000, ib hlis poob $800,000, hos ib xyoos twg peb poob $9,600,000. Qhov no tsuas yog xam hauv Nroog Ntxaib no nkaus nkaus xwb. Yog xeev WI thiab CA los muaj Hmoob coob tsis ntau tsis tsawg ntawm xeev MN, teeb meem kev ploj tuag yeej yuav txawv tsis deb. Yog li no, nyob rau xeev MN, WI, thiab CA xwb, peb Hmoob twb poob nyiaj rau ntees tuag qhov qes yog $17,280,000 mus txog qhov siab $28,800,000 tuaj ib lub xyoos. Yog xam lwm lub xeev thiab, Temple of Hmongism thiaj kwv yees tias peb Hmoob poob nyiaj ntau tshaj $30,000,000 rau peb tej ntees tuag txhua txhua lub xyoos, twb sis tau xam lwm yam kev dab qhuas. Qhov no puas yog teeb meem rau koj? Qhov no puas coj peb haiv neeg Hmoob mus rau txoj kev vam meej? Yog tias nws yog teeb meem rau koj thiab tsis yog txoj kev vam meej rau peb Hmoob, koj yuav tau xav txog los yog los koom nrog Temple of Hmongism.Lub Yim Hli 5, 2012 peb muaj ib pab zoo txiv neej yawg thiab poj niam Hmoob tau zaum sib tham thawj thawj zaug txog txoj kev txhim kho thiab txo peb Hmoob li dab qhuas rau peb cov koom siab txhim kho. Pab pawg no thiaj loj hlob ceev heev nyob hauv ob peb lub hlis, vim dab qhuas yog ib yam kev txhawj xeeb loj heev rau suav daws. Peb thiaj tsim tsa ib pawg ntseeg hu ua Temple of Hmongism, lus Hmoob hu ua lub Tsev Coj Dab Qhuas Hmoob. Peb lub hom phiaj yog txhim kho thiab txo peb Hmoob tus dab qhuas niaj hnub no kom luv dua qub, zoo thiab meej dua qub, poob caij nyoog tsawg dua qub, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws kom poob nyiaj tsawg tshaj qhov qub uas peb tej laus tau coj los lawm ntev heev. Tib lub ncauj ke uas yuav loj hlob mus taus ces peb sawv los txhim kho li ib pawg ntseeg uas yeej muaj tswv cuab (member/xab mas xiv) pab nyiaj tsawg tsawg txhua hli. Peb mam li txhim kho thiab txo tej txheej txheem tej zaj tej haiv raws li peb txoj kev tshawb fawb thiab nyiam. Peb yuav tsum muaj peb ib cov txiv coj dab coj qhua los kawm tej txheej txheem, tej cai, thiab tej zaj tej haiv peb txo tshiab no. Thaum peb ib tus tswv cuab muaj teeb meem los nws tsev neeg yeej tsis tau tos kwv tos tij, tau thov, tau pe, tau tiam, thiab tau them leej twg li lawm. Tsuas yog tib lub ncauj ke no xwb peb pawg ntseeg thiaj li yuav tiv thaiv tau peb los ntawm tej kwv tij neej tsa nkhaus, tiv thaiv tau peb txoj kev txom nyem thiab txoj kev poob qab, thiab peb thiaj li yuav loj hlob muaj ib tus dab qhuas zoo heev li luag lwm haiv neeg.

Temple of Hmongism cov npoj num (board) muaj raws li nram qab no, thiab peb zoo siab tos txais koj tuaj rau ntawm lub vas sab no thiab tuaj koom nrog Temple of Hmongism. Ua tsaug.

IMG_1382.JPG
Ywj Pheej Xyooj

President of Temple of Hmongism

yuepheng@hotmail.com

O: 651-293-0019 | M: 651-338-7443

Sao.JPEG
Xauv Vwj
Vice President of Temple of Hmongism

vue_sao@hotmail.com

O: 916-670-0797 | M: 916-670-0797

See.jpg
Xis Vaj

Secretary of Temple of Hmongism &

Women and Labor Committees Chair

ntxhi7@gmail.com

O: 651-263-8439 | M: 651-263-8439

TswvFong.HEIC
Tswv Fong Lor

Treasurer of Temple of Hmongism
Funeral Coordinator

flor@comcast.net

O: 651-747-5681 | M: 651-747-5681

Ntsuab Toog Hawj

Funeral Committee Chair

JouaTong.JPEG

kangsa387@gmail.com

O: 651-703-5877 | M: 651-703-5877

Chalee.HEIC
Tshaj Lij Thoj

Wedding Committees Chair

chaleethao12@gmail.com

O: 651-706-1382 | M: 651-706-1382

CherYeng1.JPG
Txawj Yeej Xyooj

Board Member

mrtouxiong@yahoo.com

O: 651-341-6629 | M: 651-341-6629

NeejZoo.JPEG
Neej Zoo Xyooj

Board Member

mr.xiong86@hotmail.com

O: 612-469-3042 | M: 612-469-3042

TshajZoo.JPG
Tshaj Zoo Lauj

Board Member

kouklor@yahoo.com

O: 651-675-7935 | M: 651-675-7935

bottom of page