top of page

Temple of Hmongism Kev Pab Rau Koj

Hauv qab no yog tej yam uas Temple of Hmongism pab rau nws cov tswv cuab thiab tej zaum kuj pab tau koj. Muaj ntau yam nyob hauv peb li dab qhuas tab sis Temple of Hmongism pib txhim kho thiab txo ob peb qho dab qhuas tseem ceeb li hauv qab no ua ntej, xws li kev ploj tuag, neeb yaig, tshoob kos, thiab lub tsev teev hawm. Lwm hnub peb mam li nthuav mus txhim kho txhua yam hauv lub neej Hmoob.

Ploj Tuag

Mob Nkeeg

Tshoob Kos

Kev ploj kev tuag los yog lub ntees tuag yog ib qho kev txhawj xeeb loj heev thiab poob nyiaj ntau heev nyob hauv Hmoob tej dab qhuas qub niaj hnub no. Yog li no, Temple of Hmongism thiaj li sawv los ua ib pawg ntseeg los tshawb fawb, txhim kho thiab txo kom tej dab qhuas luv dua qub, zoo dua qub, thiab poob nyiaj tsawg dua qhov qub kom cov tswv cuab hauv Temple of Hmongism thiaj tsis ua neej nrog txoj kev txhawj xeeb thiab txoj kev txom nyem.

 

 

Temple of Hmongism nrhiav kev pab cuam rau nws cov tswv cuab, tsis yog sawv los txhim kho Hmoob dab qhuas yuam rau lub zej lub zos yuav.

Yog koj muaj kev txhawj xeeb ib yam li hais saum toj no, thov caw koj tuaj nrog Temple of Hmongism tham. 

Nyeem ntxiv>

Peb Hmoob muaj ntau yam txuj kho mob nkeeg. Neeb yaig yog ib yam kho rau sab ntsuj plig thiab yeej yog ib yam zoo nyob nrog peb Hmoob los tau ntau txhiab xyoo lawm. Niaj hnub no peb nyob rau tej teb chaws vam meej thiab muaj kev cai nruj ntau tsav yam. Li no, Temple of Hmongism thiaj npaj nrhiav kom muaj txoj ncauj kev yooj yim tshaj niaj hnub no rau peb txoj kev kho mob nkeeg xws li ua neeb ua yaig thiab lwm yam.Temple of Hmongism yuav npaj kom muaj tsev ua neeb ua yaig, zoo li ib lub tsev kho mob rau sab ntsuj plig, kom yooj yim rau suav daws los yog rau tej hluas siv, mas lawv thiaj li yuav tsis tso Hmoob tej dab qhuas no pov tseg mus coj lwm tus.

Yog koj nyiam txoj kev yooj yim li no, caw koj tuaj nrog Temple of Hmongism tham.


 

Peb Hmoob tej kev ua tshoob kos niaj hnub no kuj yooj yim zog ntau xyoo dhau los lawm, tab sis tseem muaj ntau qhov uas peb yuav tau kho thiab txo ntxiv. Temple of Hmongism tseem tab tom tshawb fawb thiab yuav txhim kho kom zoo tshaj thiab yooj yim tshaj niaj hnub no rau cov tswv cuab.

Tej zaum yuav yog ntau hli los yog xyoo tom ntej no peb mam li pib txhim kho sab tshoob kos, vim tam sij no qhov peb hnyav siab tshaj thiab poob nyiaj ntau tshaj plaws yog lub ntees tuag. Li no, Temple of Hmongism mob siab tshawb fawb thiab txhim kho sab dab qhuas ploj tuag ua ntej tshaj plaws, kom pab daws tau peb txoj kev txom nyem sai sai no.  

Tab sis yog koj nyiam txhim kho rau sab tshoob kos, caw koj tuaj nrog Hmongism tus thawj hau coj rau sab tshoob kos tham. 

Tsev Teev Hawm

Ib lub tsev teev hawm rau Hmoob los yog rau Hmongism cov ntseeg, cov tswv cuab, yog peb lub hom phiaj loj heev uas peb yeej npaj siab thaum pib los thiab twb niaj hnub tshawb fawb lawm. Li no, peb thiaj hu peb pab pawg ua Temple of Hmongism, txhais tias Hmoob Tsev Teev Hawm.

Lub tsev teev hawm yog ib teg hauj lwm loj heev uas thaum pib no peb yeej paub tias peb tsis tau muaj peev txaus thiab peb kuj tsis tau paub zoo txog tes hauj lwm hauv ib lub tsev teev hawm. Peb tab tom tshawb fawb txog tsev teev hawm saib yuav ua zoo li cas thiaj phim yog ib lub tsev teev hawm rau peb Hmoob thiab yuav coj li cas thiaj haum rau txoj kev teev hawm thiab haum suav daws siab. Tej no peb tseem niaj hnub tshawb fawb.

Peb ntseeg tias kwv tij neej tsa Hmoob yuav los koom rau Hmongism ntau heev. Tsis ntev xwb peb yuav muaj tswv cuab coob thiab muaj peev txaus pib ua peb lub Temple of Hmongism thiab Chiyou Temple lawm. Thaum muaj tsev teev hawm lawm, peb tej dab qhuas hauv vaj hauv tsev yuav muab tshem tawm mus teev hawm thiab ua nyob rau pem tsev teev hawm thiab tsev kho mob nkeeg, tso tseg tsis ua rau hauv vaj hauv tsev li niaj hnub no lawm.Yog leej twg paub txog txoj kev teev hawm zoo thiab nyiam nrog Hmongism ntaus thawj rau tes hauj lwm teev hawm no, thov caw koj tuaj nrog peb Temple of Hmongism sib tham.

bottom of page