top of page
Our Videos & Photos

Most recent news about Temple of Hmongism

Xov tshiab txog Tsev Coj Dab Qhuas Hmoob

Cov video hauv qab thiab ntawm sab xis no yog ib cov video txog cov kwv tij Hmoob Suav kev teev hawm Huab Tais Txiv Yawg, lawv kev ua neeb ua yaig, thiab kev faus tuag. Ib zaj yog ua txog peb Hmoob kev ua neeb yaig nyob rau teb chaws Meskas. Thiab ib zaj, hauv qab no, yog keeb kwm txog ib tus poj niam faus tau 2000 tawm xyoo tsis lwj thiab tej zaum nws yog ib tus poj huab tais Hmoob faus thaum lub teb chaws Tshum.

Lub 12 tim 12-14, 2015, Temple of Hmongism tau lis dab qhuas rau Sua Muas lub ntees. Pov Lis Vaj thiab Nkaj Yig Vaj ntawm Suab Hmong TV tau tuaj yees Hmongism kev lis dab qhuas. Ua tsaug uas Suab Hmong tau pab nthuav tawm Hmongism rau ib tsoom Hmoob tau hnov tau paub. 

Leej twg muaj lus nug txog Temple of Hmongism, email rau info@hmongism.org los yog hu xov tooj rau peb ntawm 651-338-7443.

Tswv Foom Lauj thiab Ywj Pheej Xyooj ntawm Temple of Hmongism nrog Peter Phiab Xyooj ntawm Xov Tooj Cua KPNP 1600AM sib tham txog Temple of Hmongism txoj kev txhim kho thiab txo dab qhuas kom zoo dua qub, meej dua qub, poob caij nyoog tsawg dua qub thiab poob nyiaj tsawg dua qhov qub.

 

Peb Hmoob tej dab qhuas mas suav daws sib tw ua loj ua rau suav daws txom nyem thiab poob qab. Li no, Temple of Hmongism thiaj sawv los txhim kho rau lawv pawg ntseeg kom lawv tswv cuab ua neej kaj siab nrog lub neej tshiab.

3Hmong TV nrog Ywj Pheej Xyooj tham txog Temple of Hmongism txoj kev dab qhuas uas peb txhim kho thiab txo los pab rau peb pawg ntseeg kom suav daws txhob poob caij nyoog thiab nyiaj txiaj ntau li yav dhau los lawm.

 

Hnub sib tham no yog hnub uas Temple of Hmongism lis thawj thawj lub ntees tuag rau peb ib tus tswv cuab. Nws yog ib lub ntees luv, yooj yim, huv si thiab pheej yig lawm ntau heev.

 

Ua tsaug rau 3Hmong TV txoj kev pab tshaj tawm rau ib tsoom Hmoob tau pom.

Saib Suab Hmoob News nrog Ywj Pheej Xyooj ntawm Temple of Hmongism tham txog lawv tus dab qhuas Hmongism.

 

Hnub no yog thawj thawj lub ntees tuag rau Temple of Hmongism. Lawv tus dab qhuas muab txo tau zoo, meej, luv thiab pheej yig tshaj tus dab qhuas qub lawm. 

Muaj lus nug, hu rau ntawm 651-338-7443.

Mloog Ywj Pheej thiab Tswv Foom wb nrog Peter Phiab Xyooj ntawm KPNP 1600AM tham thaum Cuaj Hlis 1, 2014.

 

Hnub no peb tham txog ntau yam lus nug tseem ceeb uas suav daws nyiam nug los yog txhawj xeeb txog txoj kev txhim kho los pauv hloov ntawm Temple of Hmongism. 

Muaj lus nug, hu rau 651-338-7443.

Mloog Ywj Pheej Xyooj thiab Tswv Foom Lauj tham nrog Peter Phiab Xyooj nyob ntawm Peter lub Xov Tooj Cua KPNP 1600AM thaum Yim Hli 1, 2014.

Temple of Hmongism npaj tiav thiab pib txais tswv cuab lawm. Leej twg muaj lus nug txog cov lus peb sib tham no los yog nug txog kev ua ib tus tswv cuab rau Temple of Hmongism ces hu xov tooj rau Ywj Pheej Xyooj ntawm (651) 338-7443 los yog email rau nws ntawm yuepheng@hotmail.com, los yog sau email rau Temple ntawm info@hmongism.org

Hmoob Suav Hawm Txiv Yawg

Cov kwv tij Hmoob Xim Tshuab teev hawm Huab Tais Txiv Yawg.​​

Keeb Kwm Neeb Yaig

Hmoob Meskas kev ua neeb yaig nyob rau lub neej vam meej.​

Hmoob Huj Naj Ua Neeb

Hmoob xeev Huj Naj ua neeb raws li txoj kev ntseeg thiab kev teev hawm.​​

Hmoob Huj Naj Faus Tuag

Kev faus tuag nyob rau xeev Huj Naj teb chaws Suav.​​

bottom of page