top of page

Zaj Taw Kev

Lus Qhib

 

[Npe], tav no koj tuag tiag los tuag dag? Yog koj tuag dag no ces sawv lis tsees los nrog koj tub koj kiv ua noj ua haus. Yog koj tuag tiag no ces tig ntsej los mloog kuv txiv taw kev yuav qhia koj kev mus yeeb ceeb teb no tod.

 

 

Txhib Ntawg

 

1.Tav no [npe] koj txoj siav tu lis nrho ntawm koj lo, koj ncauj nplaig qhuav lis qho, koj txoj siav tu lis nrhawv ntawm koj plawv, koj ncauj nplaig qhuav lis qhawv. Koj nyob tsis ciaj neeg, tuag lawm ces yuav mus ciaj dab. Neej dab sib txuas lus tsis tau. Hnub txheej tshoj puag thaum ub thiaj li muab xyoob los ua tus txhib ntawg no rau neej dab sib txuas lus, yog tus cwj qhuab koj kab, taw koj kev mus yeeb ceeb teb. Yog tus txhib ntawg no ob sab qhib ces yog neej tsug. Yog ob sab qos ces yog dab tsug. Yog ib sab qhib ib sab qos ces yog neej dab sib txuas tau lus lawm no tod. Qhov no ces yog ib qeb; ntawm no ces tag ib quag.

 

 

Phaj Tshab

 

2.Tav nov [npe] koj tuag los mus, koj tsev neeg hlub koj tis ua hlub, zam los npaj rau koj txhij, tsoos los npaj rau koj txhua, mov, dej haus rau koj los npaj muaj, nyiaj txiaj xyab ntawv mas npaj rau koj ntau tis ua ntau, neej suav los suav tsis txheeb dab suav los suav tsis tag. Koj noj los noj tsis nqig, koj siv los yeej siv tsis tag. Lawv npaj rau koj ces npaj kom kav koj ib txhiab mus ib txhis. Nyuj dab npua rooj los koj txhob rov los taij kaj ntug rov tag kis. Qhov no ces yog ob qeb; ntawm no ces tag ob quag.

 

 

Phwb Noob Neej

 

3.Tav nov [npe] kuv txiv taw kev tsis hais los ntshai tsam koj tsis tau hnov dua, tsis qhub los tsam koj tsis paub txhij mus paub txhua, tias noob neej txoj kev ploj kev tuag tshwm qhov twg tuaj tawm qhov twg los, es noob neej txawj los yuav txawj rov. Hnub txheej tshoj thaum ub, thaum lub ntuj xeeb lub teb txawm, muaj Nkaub Iab thiab Nraug Oo, noob neej txawj mob los txawj zoo, txawj tuag los txawj ciaj, noob neej thiaj huam vam puv roob mus puv tiaj. Nkauj Iab Nraug Oo li tub ki, Ci Tuj thiab Tuj Nplug, loj tiav txuj yuav rhawv ntuj loj tiav ci yuav rhawv teb, thiaj kom qav kaws mus ntsuam lub ntuj lub teb, saib ntuj dav los ntuj nqaim, lub teb deb los teb ze. Qav kaws mus ntsuam lub ntuj lub teb rov los txog, qav kaws hais tias lub ntuj nqaim lis nqo xws xub zeb lub teb nqaim li nqo xws xub ntoo, neej los tsis txaus nyob dab los tsis txaus txoos. Ci Tuj thiab Tuj Nplug siab tsis kaj, thiaj hais kom dav dub mus ntsuam lub ntuj lub teb rov los txog; dav dub hais tias lub ntuj lub teb loj tis ua loj dav tis ua dav, neej nyob los tsis puv dab nyob los tsis tag. Ci Tuj thiab Tuj Nplug siab tsis ncaj plawv tsis zoo, thiaj muab qav kaws ntaus lawm peb duav, qav kaws tuag ntsaub lis ntsuav. Ntxwj Nyoog, Tswv Ntuj, thiaj rau txim rau noob neej, tso mob tso tuag los rau ntiaj teb poob nthav rau ntiaj nrag. Tooj Nchai Siv Yis kho mob los thiaj kho tsis zoo, tsa tuag los thiaj tsa tsis ciaj, txog leej twg hnub ces leej twg thiaj tau mus, txog leej twg hmo ces leej twg thiaj tau rov lawm no nas. Qhov no ces yog peb qib; ntawm no ces tag peb quag. 

 

Phau Ntawv Hla Nrim

 

4.Tav no [npe] koj tuag los mus. Ntawm no yog koj phau ntawv taug kev, hla teb chaws mus hla ntuj. Nws muaj koj li caj ceg, keeb kwm, thiab zaj taw kev no rau koj tau tshawb mus tau xyuas thaum koj nco tsis txhij los hnov tsis txhua. Koj khaws phau ntawv no kom ruaj cia kom zoo, tuav rawv ntawm koj npab tais rawv ntawm koj ncoo. Yog leej twg ua daj thaiv koj kab ua laj thaiv koj kev, koj mam li rho rau nws pom muab rau nws saib. Nws yuav tso koj kev mus lawm yav tom ntej. Koj nyob, peb thawj dab thawj qhua yuav lis koj dab ntoj koj qhua, koj yuav tig ntsej los mloog kom txhij mus kom txhua. Tav koj caij txog koj nyoog, txiv qeej tshuab qeej tsa koj sawv kev ces koj mam li mus no tod. Qhov no ces yog plaub qeb; ntawm no ces tag plaub quag.

 

 

Ua Dab Tsaug & Them Nuj Nqes

 

5.Tav no tswv teb tswv chaw, [npe] nyob tsis taus saum yaj ceeb ces nws yuav mus rau yeeb ceeb. Nws maj tis ua maj yuav mus kav nees huab nees cua ya, yuav mus lawm ntuj deb kev ncua ntev, tsis paub thaum twg thiaj mus txog vaj mus txog tsev. Nej tswv teb tswv chaw, tub txib los muaj coob tub khaiv los muaj ntau, nej pab txheeb [npe] nuj xam [npe] nqe nyob sab yeeb ceeb teb thoob plaws yeeb ceeb nras. Nej pab nws ua tsaug, muab nws nyiaj txiaj xyab ntawv them nws nqe ib qeb dhau ib qeb ib zos dhau zos mus kom [npe] tej nuj nqe ploj tag nrho. Ntawm no yog [npe] li nyiaj txiaj xyab ntawv, ntau tis ua ntau, neej suav tsis txheeb, dab suav tsis tag. Yeeb ceeb li nuj nqes ces yog nej tswv teb tswv chaw li hauj lwm pab lis kom txhij them kom tag. Nej lis tsis txhij them tsis txhua, Tswv Ntuj yuav tso tshiab los tshuaj, yuav yuam nej rov lis dua. Nej lis mus kom tshab them mus kom txhua, tsis pub kom txob [npe] siab, ntxhov nws tsev neeg plawv no tod. Qhov no ces yog tsib qeb; ntawm no ces tag tsib quag.

 

 

Taw Ntsuj Plig Kev

 

6.[Npe] ua neej nyob leej tib neeg muaj ib tus ntsuj peb tus plig. Tav no koj cev ntaj ntsug tuag tag nrho. Koj peb tus plig ib tug yuav taug ib txoj kev. Koj yuav nco ntsoov kuv txiv taw kev tej lus qhub, cim zoo zoo kuv txiv taw kev tej lus qhia. Koj thiaj tsis yuam kev rau niag Mab teb, tsis poob zoo rau niag Suav nroog. Koj thiaj yuav mus txog yeeb tim chaw, mus txog ntuj ceeb tsheej ntawm koj pog koj yawg, thiab koj thiaj tau kev ncaj mus thawj thiab rov ua neej dua no tod.

 

a.Tav no [npe] txog koj caij tav koj nyoog, txiv qeej tshuab qeej tsa koj sawv kev, ces koj ib tus plig yuav nrog koj lub cev ntaj ntsug mus nyob rau yeeb tim chaw, mus nrog av luaj dub sib puag ntub nrog av luaj dag sib puag pw. Koj lub vaj lub tsev hauv yeeb tim teb ces koj tsev neeg hlub koj tis ua hlub lawv yeej ua tiav log rau koj nyob, rau koj lub cev ntaj ntsug txoos, nyob tsis nco txhawj, tsis nco nroo no tod.

 

b.Koj ib tus plig ces txog koj caij tav koj nyoog, txiv qeej tshuab qeej tsa koj sawv kev, ces nws yuav mus puag saum Ntuj Ceeb Tsheej ntxeev ntuj puag saum ub mus nrog poj nrog yawm nyob saum Tswv Ntuj lub teb chaws. Nco ntsoov kuv txiv taw kev tej lus qhub, cim zoo kuv txiv taw kev tej lus qhia. Koj mus ces koj yuav nce hlo Tswv Ntuj tus ntaiv ntuj, yuav mus dhau peb lub teem ntxwv, thiaj mus txog Ntuj Ceeb Tsheej, Tswv Ntuj lub teb chaws, koj pog koj yawg qhov chaw nyob, nruab hnub los tshav tau tshiab hmo ntuj los ci ntsa iab. Koj mus ces Tswv Ntuj cov tub zov rooj ntug ua daj thaiv koj kab ua laj thaiv koj kev, koj rho koj phau ntawv hla teb mus hla ntuj, phau ntawv cuag poj cuag yawm rau lawv saib. Lawv thiaj tso koj kev mus rau koj pog koj yawg, koj thiaj tau kev mus nrog koj pog koj yawg nyob no tod.

 

c.Koj ib tus plig ces txog koj caij tav koj nyoog, txiv qeej tshuab qeej tsa koj sawv kev, ces nws yuav caij nees huab nees cua rwg ntxiaj mus rau qhov chaw yug koj nyob lub zos [npe zos]. Nws yuav mus txheeb ntaub txheeb ntawv, muab koj li tsho tsuj tsho npuag ntawm tswv teb tswv chaw, ces nws li rwg ntxiaj rau pem ntuj mus muab ntaub muab ntawv rov mus thawj thiab ua koj tub koj ki ib tus tub tshiab los ib tus ntxhais dua. Koj yuav nco ntsoov tuaj nruab siab cim ntsoov rau nruab plawv. Koj yuav nce peb lub teem ntxwv mus rau pem ntuj. Koj yuav mus txog Nyoog Vab Teem, qhov chaw muab ntaub muab ntawv mus thawj thiab rov ua neeg dua. Nco ntsoov tias muab daim ntawv thawj thiab ces muab kom tau daim ruaj thiab daim zoo, koj thiaj los ua neeg nyob laus nkoos 120 xyoo. Tau daim ntawv thawj thiab tag ces koj yuav tig ntiag rov mus ntiaj teb mus nrhiav koj caj koj ceg, lawv li qhib rooj lug tos txais koj rau hauv vaj hauv tsev. Koj rov ces koj yuav nco ntsoov rau nruab siab cim ntsoov rau nruab plawv tias niag Mab niag Suav coob tis ua coob ntau tis ua ntau. Koj txhob saib niag Mab niag Suav ua txuj mus ua ci, ua plees los ua yi, koj thiaj tsis thawj xeeb yuam kev ua Mab los ua Suav nrog lawv thooj cuab mus koom yig. Koj yuav tuav rawv koj phau ntawv hla nrim, koj phau ntawv caj ceg, taug kev nraim mus nrhiav koj tub koj ki nyob Hmoob teb rov tom i, koj thiaj mus thawj xeeb rau koj tsev neeg, yog koj tub los koj ki, lawv thiaj li yuav hlub koj hnia lis ntshis tias koj nim zoo nkaus lawv caj ceg txheej dhau txheej tis dhau tis no tod.

 

“[Npe] txoj kev thawj thiab rov ua neeg dua ces yog txoj kuv txiv taw kev nyuam qhuav qhia tag nrho rau koj ntawm no mog. Koj yeej tsis tshuav kauj vab nyob tom qab tsis tshuav kauj lev nyob tom tsev yuav tau rov los daws li lawm. Koj kev dab nrog kev qhua ces peb thawj dab thawj qhua yeej yuav lis kom tiav log nrog koj lub ntees ploj mus ntees tuag. Koj yeej tsis tshuav dab tsi txob tsis tshuav dab tsi tshua lawm no mog. Txog koj caij tav koj nyoog, txiv qeej tshuab qeej tsa koj sawv kev, ces koj kav tsij mus, thiaj tsis laug koj caij mus thawj thiab, tsis khuam koj kev mus thawj thw no tod.”  

Qhov no ces yog rau qeb; ntawm no ces tag rau quag.

 

7.[Npe], koj yuav nco ntsoov tuaj nruab siab, cim ntsoov tuaj nruab plawv, tias koj tsev neeg hlub koj tis ua hlub, lawv muab nyiaj txiaj xyab ntawv rau koj ntau tis ua ntau, neej suav tsis txheeb, dab suav tsis tag, rau koj nqa mus yeeb ceeb teb. Thaum txog koj caij tav koj nyoog, txiv qeej tshuab qeej tsa koj sawv kev, ces koj mam li mus. Koj mus ces, ntuj kub ntuj nag los koj rho nyiaj yuav mom rau koj ntoo rho txiaj yuav kaus rau koj roos. Muaj huab muaj cua los rho nyiaj yuav ntxuam rau koj ntxuaj rho txiaj yuav ntxuam rau koj thaiv. Koj tshaib koj nqhis los rho nyiaj yuav rau koj noj rho txiaj yuav rau koj haus. Koj mus txog chaw tev qej tev dos, mus txog pas dej iab dej daws, los rho nyiaj ntiav tub teg rho txiaj ntiav tub qhev mus nrog luag tev qej tev dos nrog haus dej iab dej daws. Koj lug zog rau pem toj, nam zog rau nram hav, phwb nuag rau tom ntej, taug nraim koj txoj kev mus rau tom ntej. Koj mus txog toj kab ntsuab dawm kab ntsig. Kab ntsuab luaj thav npua. Kab ntsig luaj thav yaj. Koj mus ntsib zaj ntsib tsov los koj tsis txhob ntshai. Txiaj los muaj ntau nyob ntawm koj npab, nyiaj los muaj ntau nyob hauv koj hnab, rho nyiaj pua koj kab, rho txiaj pua koj kev, caij nees huab nees cua ya rwg ntxiaj yim cuaj lub roob hla plaws yim cuaj lub hav, kab ntsuab kab ntsig soj tsis tau lw, zaj tsov caum tsis tau qab. Koj li nees huab nees cua yuav ploj pliag yaj ceeb teb tawm plaws yeeb ceeb nras, ncig yeev yeeb ceeb ntuj, tsaws nroos yeeb ceeb nroog no tod. Qhov no ces yog xya qeb; ntawm no ces tag xya quag.

 

 

Lus Xaus

 

Tav no [npe] koj kab cev kuv txiv taw kev twb taw los mus tshab, koj kev ces kuv txiv taw kev twb muab taw tau txhij mus tau txhua. Phau ntawv hla nrim, hla teb mus hla ntuj los nyob rawv ntawm koj npab; nyiaj txiaj los muaj ntau tis ua ntau nyob rawv ntawm koj hnab. Koj tej nuj nqes saum yaj ceeb ces koj tsev neeg mam li saib mam li xyuas. Koj tej nuj nqes hauv yeeb ceeb ces tswv teb tswv chaw mam li xam kom txhij ntxiv kom txhua. Koj li kauj vab kauj lev los yeej tsis muaj rov tsis tshuav. Koj nyob tav koj caij txog koj nyoog, txiv qeej tshuab qeej tsa koj sawv kev ces koj mam li mus, mus raws nraim kuv txiv taw kev tej lus qhia ces koj yeej yuav mus txog yeeb tim teb, mus txog poj mus txog yawm, thiab tau kev du kev ncaj mus thawj thiab ua neeg dua, ces koj wb txoj kev neej dab sib txuas lus tsuas hais los xaus li no xwb no tod [npe]. © by Hmongism revised August 2, 2014

 

 

For PDF version, click here to download

bottom of page