top of page

Hmongism Yog Dab Tsi?

Hmongism yog lub npe lus Askiv rau lo lus dab qhuas (religion, xam xab nam) rau pawg ntseeg ntawm Temple of Hmongism. Hmongism los yog tus Dab Qhuas Hmoob (Tshiab) yog txo los ntawm tus dab qhuas Hmoob qub niaj hnub no kom haum rau lub neej tshiab kom peb tej dab qhuas luv dua qub, zoo dua qub, poob caij nyoog tsawg dua qub, poob nyiaj txiaj tsawg dua qhov qub, thiab kom coj tau cov tswv cuab ntawm Temple of Hmongism mus rau txoj kev yooj yim thiab vam meej.

Lub Npe Dab Qhuas/Religion Name

Lub npe ntawm peb txoj kev ntseeg los yog tus dab qhuas mas lus Askiv hu ua Hmongism, hos lus Hmoob hu ua Dab Qhuas Hmoob. Lub tsev teev hawm ntawm peb pawg ntseeg mas lus Askiv hu ua Temple of Hmongism. Lo lus ISM nyob tom qab lo lus HMONG qhia tias nws yog ib tus dab qhuas Hmoob, zoo ib yam li lwm haiv neeg tej dab qhuas xws li BuddhISM, HinduISM, JudaISM, DaoISM, los yog ConfucianISM. Lub npe ntawm peb Hmoob tus dab qhuas los yuav tsum yog ib lub npe luv, yooj yim nco, ntxim nyiam, suav daws yeej paub lo lus zoo, thiab haum zoo raws txoj kev dab qhuas. Li no, Hmongism yog lub npe zoo tshaj plaws rau peb Hmoob tus dab qhuas uas cov muaj kev kawm thiab lwm haiv neeg pom dheev HmongISM ces lawv yeej paub tias yog ib txoj kev dab qhuas, kev ntseeg lawm.

Niaj hnub no peb yeej paub tias ib txhia Hmoob uas tsis muaj kev tshawb fawb thiab paub txog lus thiab keeb kwm Hmoob zoo kuj muaj teeb meem txog lo lus DAB. Tab sis niaj hnub no peb pab pawg (ib txhia yog cov tshawb lus Hmoob nyob hauv Hmong Language Inc) kuj xam tsis pom muaj lwm lo lus Hmoob uas suav daws nkag siab zoo tias yog religion/xam xab nam thiab tseem zoo tshaj lo "dab qhuas" lawm, thiab. Yog li no, peb mam li tshawb fawb mus ntxiv saib puas muaj lwm lo lus Hmoob uas phim thiab zoo tshaj lo "dab qhuas." Yog tshawb tau tias muaj los peb mam li muab plov meej rau suav daws paub thiab siv nyob rau yav tom ntej. Txog rau thaum ntawd, peb cia siab tias ib tsoom Hmoob yuav to taub tias, rau Hmongism ces, DAB yog tus tsis yog neeg (non-human being) lawm xwb. 

Zeem Muag/Vision
Lub zeem muag ntawm Hmongism los yog Temple of Hmongism yog txhim kho dab qhuas Hmoob kom zoo dua qub.Teeb Meem, Kev Ntseeg/Issues, Principles

​Ua ntej nrhiav kev txhim kho dab qhuas Hmoob, yuav tsum yog nws muaj teeb meem txog dab qhuas Hmoob. Thiab ua ntej peb yuav paub teeb peb cov hom phiaj thiab phiaj num tias yuav txhim kho dab qhuas Hmoob li cas, peb yuav tau ntseeg raws cov teeb meem los yog kev ntseeg li hauv qab no. 1. Tus dab qhuas Hmoob qub niaj hnub no mas ntev thiab cov nyom ntau qhov heev, ua rau suav daws poob caij nyoog thiab nyiaj txiaj ntau heev, thiab ua rau ib tsoom Hmoob poob qab thiab txom nyem heev;

 2. Tus dab qhuas Hmoob qub niaj hnub no yeej yog ib tus dab qhuas li lwm tus dab qhuas lawm, yeej hais txog sab ntsuj plig, txoj kev yug, kev ua neeg, kev mob nkeeg, kev tuag, kev mus cuag poj cuag yawm los yog mus saum ntuj, thiab kev thawj thiab rov los ua neeg dua. Sab ntsuj plig ces peb tus dab qhuas yeej hais ib ncig puag zoj rov los txog qhov qub, yeej hais txog sab ntsuj plig ib yam li lwm haiv neeg tej dab qhuas thiab tseem zoo dua ntau ntau tus dab qhuas lawm thiab. Yog li no, peb zoo siab ua Hmoob, txaus siab rau peb tus dab qhuas no, thiab tsuas kho tus dab qhuas qub no kom zoo tshaj qub xwb; peb tsis nrhiav los yog tsim dua ib tus dab qhuas tshiab ntxiv lawm;

 3. Dab qhuas haiv ntawm peb Hmoob mas yog tej yam uas leej twg, pab twg, xeem twg los yeej ua tib yam, los yog txawv tsis deb, uas ib leeg los ib xeem ua tau rau lwm leej los lwm xeem. Tej yam uas ib leeg, ib pab los yog ib xeem ua xwb, los yog ua sib txawv mas tsuas yog kab lis los yog kev ntseeg me me hauv pab pawg hauv zej hauv zos los yog hauv vaj hauv tsev xwb, tsis yog dab qhuas haiv. Yog li no, peb tus dab qhuas haiv niaj hnub no uas peb suav daws puav leej ua tib yam ces yog neeb yaig, tshoob kos, kev ploj kev tuag, thiab lwm yam, uas ib leeg los ib xeem yeej ua tau rau lwm tus neeg los yog lwm xeem. Tus dab qhuas no yeej yog peb tus dab qhuas haiv lawm, uas yog Hmongism;

 4. Dab qhuas Hmoob yog ib yam peb yuav tsum muaj mas peb thiaj yog ib haiv neeg Hmoob;

 5. Txoj kev ntseeg tias peb yuav tau ua loj, ua ntev, poob nyiaj ntau, ua zoo npaum ub npaum no, los yog sib tw ua kom xws teb xws chaw rau tus tuag mas cov nyob thiaj tsis poob ntsej muag thiab thiaj tau koob tau hmoo mas yog ib txoj kev ntseeg yuam kev, ib txoj kev coj kom suav daws txom nyem, sib tawg, thiab poob qab;

 6. Kev sib hlub ntawm tsev neeg thiab kwv tij neej tsa, qhov tseem ceeb, mas suav daws yuav tsum ua neej sib hlub thaum ua neej nyob, tsis yog mam hlub thaum tuag xwb, los yog mam li nrhiav kev ntxhov siab los yog plaub ntug ntxiv rau tsev xyom cuab thaum lawv tau chaw ti, tau kev txom nyem;

 7. Thaum yus tuag lawm yus yeej tsis tseem ceeb thiab muaj peev xwm tshaj li thaum tseem ua neej nyob, mas cov nyob los txhob cia siab tos txoj kev pab cuam los ntawm tus tuag;

 8. Dab qhuas Hmoob mas muab tshem tawm hauv vaj hauv tsev mus tso thiab teev nyob hauv tsev teev hawm yeej yog ib qho kev txhim kho zoo heev thiab yeej tsis muaj dab tsi txhaum li;

 9. Dab qhuas tsuas yog dab qhuas xwb, ua kom muaj qeb muaj duas, muaj chaw txawb chaw rau, kom dhau mus xwb, tsis muaj qhov yuav txhaum neej txhaum dab thiab yeej tsis muaj qhov tias ua li no thiaj mus txog ntuj ceeb tsheej hos ua li no mas mus tsis txog ntuj ceeb tsheej; thiab

 10. Kev txhim kho dab qhuas Hmoob yog ib qho raug cai heev uas yuav txhawb Hmoob mus rau txoj kev sib haum xeeb li ib haiv neeg thiab txoj kev vam meej, thiab yuav tau kho ua ntu zus raws lub neej thiab caij nyoog tshiab.​

Hom Phiaj/Mission

Lub hom phiaj ntawm Hmongism los yog Temple of Hmongism yog txhim kho Hmoob tus dab qhuas qub niaj hnub no kom zoo tshaj qub, luv tshaj qub, thiab kom poob caij nyoog thiab poob nyiaj tsawg tshaj qhov qub. 

Phiaj Num/Objectives

Cov phiaj num ntawm Hmongism los yog Temple of Hmongism teeb tseg ua kom tshwm sim muaj raws li hauv qab no. 1. Txhim kho Hmoob tus dab qhuas qub niaj hnub no (tsis yog hloov hlo mus rau tus tshiab) kom zoo tshaj, luv tshaj, thiab caij nyoog thiab poob nyiaj tsawg tshaj qhov qub, thiab txhim kho los ntawm ib pab neeg meej pem, ua raws txoj kev tshawb fawb, tsis yog ua raws txoj kev saub los yog kev npau suav;

 2. Tsim kom muaj tsev teev hawm, Temple of Hmongism, zoo nkauj heev nyob rau zoo chaw ua chaw teev hawm rau Hmongism los yog Dab Qhuas Hmoob. Tshawb fawb Hmoob Suav cov tsev teev hawm Txiv Yawg (Chiyou Temple) thiab lwm yam dab qhuas, coj los sib piv thiab sib qog kom Dab Qhuas Hmoob mus ib seem, thiaj raug txais yuav thiab loj hlob thoob ntuj. Muaj tsev teev hawm mas thiaj li yuav maj mam tshem tau peb txoj kev ua dab ua qhua hauv vaj hauv tsev mus rau pem tsev teev hawm;

 3. Tsim kom lub tsev teev hawm, Temple of Hmongism, muaj tswv cuab (members) uas them nyiaj tswv cuab txhua hli, mas Hmongism thiaj li yuav loj hlob thiab muaj zog rau yav tom ntej. Cov tswv cuab tsis muaj qhov mus teev hawm txhua txhua Hnub So kom suav daws tau caij nyoog rau txoj kev nrhiav noj nrhiav haus thiab pab lub cuab lub yig. Cov nyiaj tswv cuab rau Temple of Hmongism los yeej tab tau (guarantee) kom tsawg tshaj suav daws tej nyiaj poob rau peb tus dab qhuas Hmoob qub thiab dab qhuas Yesxus. Yog thaum Temple of Hmongism muaj tsev dab tsev qhua xws li lub tsev teev hawm los yog tsev txias lawm ces cov tswv cuab siv dawb xwb;

 4. Tsim kom muaj cov thawj coj dab coj qhua los lis txhua yam hauj lwm txog dab qhuas nyob hauv tsev teev hawm los yog hauv pawg ntseeg. Lawv yog cov pab cov tswv cuab thaum pib txog thaum xaus yam tsis pub kom tsev tswv cuab tseem txhawj xeeb txog sab dab qhuas thiab tseem tau tos, tau pe, tau thov, tau tiam, los tau them leej twg;

 5. Yuav kom tau tsev txias los pab cov tswv cuab ntawm Temple of Hmongism, thiab cov tswv cuab ces siv dawb xwb;

 6. Tsis txwv txoj kev ua dab ua qhua li qub nyob hauv vaj hauv tsev. Tus tswv cuab twg ho xav ua dab ua qhuas xws li teev xwm kab, fiv yeem, ua noj rau tej laus los lwm yam nyob tom vaj tom tsev los yeej tsis muaj teeb meem;

 7. Hloov tej kev ntseeg yuam kev kom Hmoob dhau mus ua ib haiv neeg meej pem thiab vam meej; thiab

 8. Muaj kev pab cuam rau cov tsis yog tswv cuab rau Temple of Hmongism tab sis lawv yuav tau them nyiaj rau peb cov txiv coj dab coj qhua thiab them rau lub tsev txias, thiab lwm yam nuj nqes raws txoj cai hauv Temple of Hmongism.

 

bottom of page