top of page

Ib Tus Ntsuj Peb Tus Plig

 

Hauv qab no yog cov lus kuv teb tus kwv tij Ntiag Tiv hais txog peb Hmoob txoj kev ntseeg tias peb muaj ib tus ntsuj peb tus plig.

Ntiag Tiv, peb twb yog ua raws kev tshawb fawb es peb thiaj pom tias peb Hmoob Meskas, Hmoob Xov Tshoj mus rau Tuam Tshoj los yeej ntseeg ib tug ntsuj peb tus plig, es peb thiaj kho kom meej tias peb (3) tus plig no nyob los mus rau qhov twg lawm. Yog yuav hloov ua ib tus plig (Dr. La Yang twb hloov li koj hais) tab sis qhov no mas cov nyom nrog Hmoob txoj kev ntseeg uas yuav ceeb laj hloov tau. 

 

Vim li cas peb thiaj yuav ib tug ntsuj peb tus plig? (1) Hmoob yeej ntseeg tias ib tus plig nyob tom ntxa es peb thiaj tseem mus hwm, mus pe tsiab, nqa paj los zaub mov rau, thiab yog ntxa puas los peb thiaj tseem kho thiab yog mus kho tsis cuag los tseem ua neeb ua yaig mus kho. (2) Peb Hmoob ntseeg tias peb ib tus plig mus thawj thiab lawm es peb thiaj mob thiaj tuag los yog tias luag tus yug ces yus tus neeg thiaj tuag lawm. Thiab (3) mas peb Hmoob kuj ntseeg tias ib tus plig mas mus cuag poj cuag yawm nyob saum Tswv Ntuj lub teb chaws lawm es peb thiaj tseem npws laig, hwm thiab thov txog lawm ntau txheej ntau tiam. 

 

Vim peb Hmoob txoj kev ntseeg li hais los saum toj no xwb thiab vim txhua pab Hmoob ntseeg ib tus ntsuj peb tus plig, peb thiaj khaws qhov qub no es thiaj tsis tau hloov Hmoob txoj kev ntseeg tshiab tag nrho. Dhau li no, peb yog Hmoob lawm mas peb txawm muaj peb (3) tus plig los nws kuj yog ib qho tshwj xeeb rau peb Hmoob txoj kev ntseeg.

 

Yog peb hais tias peb muaj ib tus plig xwb, tab sis yog peb twb ho ntseeg tias tus plig mus thawj thiab rov ua neeg dua lawm, ces peb yuav tsis ntseeg tias tseem tshuav plig nyob saum ntuj rau peb yuav tau npws laig thiab hwm lawm, thiab tsis tshuav plig nyob tom ntxa rau peb tseem mus hwm thiab tseem tau kho ntxa lawm. Yog peb hais tias tib tus plig kav tom ntxa, mus thawj thiab, thiab nyob saum poj yawm saum ntuj tib si, peb yuav tsis muaj peev xwm hais tau tias tib tus plig no tseem sib txuas tau peb qhov chaw no uas txhua qhov tseem muaj kev noj qab nyob zoo tau. Dhau li no, yog tib tus plig xwb tab sis peb ntseeg tias tus plig mus thawj thiab ua neeg dua, es yog peb tuag thawj thiab rov tuag thawj thiab ob peb zaug los 10 tawm zaus no tib tus plig no yeej yuav plam ntxhiab poob zoo xwb xwb li. Kuv tus kheej twb xam tsis tawm xyov tus plig no ua li cas lawm. Cov tsis muaj kev kawm thiab mas lawv tus plig haj yam yuav poob zoo.

 

Yog peb ntseeg tib tus plig xwb ces qhov yooj yim tshaj plaws ces yog txoj kev cai tshiab uas tuag mus nrog Vaj Tswv nyob ces tsev neeg tsuas thov Vaj Tswv tib leeg ces Vaj Tswv take care lawv lawm xwb ces tag li ntawd tsis muaj thawj thiab li lawm. Qhov no thiaj tsis qhib kev qiag rau neeg tawm tsam lawm xwb. 

 

Dr. La qhov mas nws taw tib tus plig mus nrog Tswv Ntuj nyob tab sis nws hais rau tus plig tias yog koj tsis kho siab los cia li tab sis yog koj kho siab ces koj mam li mus thov ntaub thov ntawv mus thawj thiab ua neeg dua. Tab sis qhov no yog qhov teeb meem vim peb tsis paub tias nws puas kho siab los tsis kho thiab thaum twg nws thiaj kho siab. Tsam nws mus txog kiag saum ntuj xwb nws twb kho siab mus thawj thiab kiag lawm tab sis peb tsis paub ces peb tseem npws laig ob peb txheej ob peb tis rau saum ntuj. Los yog tsam peb ho xav tias nws twb mus thawj thiab ces peb tsis npws laig lawm tab sis nws tseem ho nyob ob peb txheej ob peb tiam rau saum ntuj. Qhov no mob hlwb xav tsis tawm twv tsis tau. Ib txoj kev ntseeg zoo li no ces tib neeg muaj lus nug ntau heev thiab yus los yeej teb tsis tau. 

 

Li no, raws peb Hmoob txoj kev ntseeg thoob plaws, ib tus ntsuj peb tus plig yog qhov raws nraim peb txoj kev ua neej thiab txoj kev ntseeg. Qhov no yog Hmongism.

 

Ua tsaug.

bottom of page