top of page

Ntawv Txhawb Siab Rau Temple of Hmongism

Hauv qab no yog ib co ntawv los yog emails cov neeg sau tuaj txhawb siab txhawb dag zog rau Temple of Hmongism. Cov kwv tij Hmoob uas nyob rau qub qab xws li teb chaws Nplog sau ntawv tuaj mas peb muab lawv cov npe, xov tooj thiab email hloov los yog tshem tawm kom ho tiv thaiv tau lawv li cim thawj. Cia siab tias nej suav daws yuav nkag siab zoo. 

Ib Hlis 12, 2015

 

Hi, nyob zoo Ywj pheej, zoo siab tau pom koj los tham txog kev txhim kho peb hmoob kev li kev cai txog fab kev txom nyem.

Zoo heev yog tias ua tau, ntawm kuv tus kheej los kuv yeej support txog tes hauj lwm koj tham no kawg nkaus li. 

Tej hauj lwm koj tham no ces nws twb mus  raws nraim li kuv twb tau txo los ntawm kuv txiv lub ntees lawm thiab. Kuv ntseeg tau tias tej zaum koj ua kwv los yog ua tij yeej pom txoj hau kev zoo li kuv pom lawm thiab. Ntawm kuv tus kheej kuv yeej tau txo los ntau lawm tsuas yog tsis tau tshaj tawm rau nej sawv daws paub xwb, yog hnub no koj ua kwv los yog ua tij twb ua tau li no lawm ces txhais tau tias peb taug tau tib txog kev lawm. Ntawm kuv tus kheej kuv pom tau tias peb muab peb tej nyiaj txiag coj los siv xuam laws pov tseg yam tsis muaj qab hau dab tsi, feem ntau ntawm tej nyiaj txiag yog siv los muas zaub muas mov rau kwv tij neej tsa tuaj noj mas zoo li tsis yog peb thas ib tug neeg tau tag sim neej lawm, muab piv li tej tau tag sim neej tim ib tog kev khiav tsov khiav rog ua cas twb ho tsis muaj dab tsi thiab, ua cas thaum hmoob mus nyob ruaj chaw mas hmoob txawm pib yam ub yam no tuaj.  Tsis tag li ntawv thaum muaj ib tug neeg tau tag lub neej txoj sia mus lawm ua cas haj tseem yuav hu muam phauj txiv dab laug tuaj hlub ua zaum kawg, ua cas yuav hlub ho tsis hlub thaum ciaj, ho yuav tos thaum tuag mam tuaj hlub ntshe tej no hmoob ua yuam kev lawm, lub rooj xai rooj xim lub sij hawm kwv tij neej tsa los zaum txhij zaum txhua mas tus yuav hais tias nag hmo kuv tuaj kuv dab laug tseem nyob ua cas hnub no nej ho hais tias kuv dab laug xuas kev toj kev taug los mus lawm ua li puas muaj tseeb, tej lus no hais  tau siv tsis tau, sawv daws ua tej hauj lwm ua tau siv tsis tau, sawv daws tuaj haus dej haus cawv, qaug dej qaug cawv qw lom vab vab zoo li ua Party xwb, kuv saib zoo li tsis muaj ib qho yuav zoo rau yus tej kab li kev cai, dhau li ntawv lawm yog tias muaj ib tug noj tsis qab nyob tsis zoo es yuav ua kev cai loj npaum ub npaum no mas tej kev cai no yuav ua rau peb tej me tub me nyuam pw tsis tsaug zog thiab yuav ua rau tej me tub me nyuam dhuav peb tej kev li kev cai no. Tsis tag li ntawv xwb, yog muaj ib tug laus tau tag sim neej lawm mas yuav tau mus thov thawj lwm tub ncig, yuav tau ua thawj lwm tub ncig tsaug 9 laj 10 lwm, tej kev ua tsaug no los ua tau siv tsis tau thiab, yog yus tsis paub hmoob tej kev li kev cai no ces zoo li pab paub txawm saib tsis tshua taus pab tsis paub thiab, ua cas ua neeg nyob yus pheej ho yuav mus thov luag tag mus li xwb, koj txawm yuav ua luag tsaug npaum li cas los thaum muaj kev tu siab ces tsis nco tej kev ua tsaug ntawv lawm. Kuv yeej muab tej hauj lwm no coj los luj tag li lawm kuv thiaj li txiav txim siab txo tej hauj lwm no mus kom tsis txhob muaj plaub muaj ntug ntxiv lawm. Peb hmoob txoj kev cai uas ua loj loj li niaj hnub tam sim no ces yog ua sib cuab thiab ua kom luag qhuas nkaus nkaus xwb. Peb hmoob txoj kev cai uas ua ncaj ncaj thiab siv tau ces yog Zaj qhuab ke, zaj qeej tsa nees, zaj qeej sawv kev xwb ces tag li ntawv lawm. Tej hauv qhua yog ua kom xyom cuab tau kev khwv nkaus nkaus xwb.  Thaum kawg no kuv zoo siab uas nej pab pawg kuj tsim tsa tau ib txoj kev zoo lawm, kuv ntseeg tau tias cov hluas txheej tiam niam no yuav tsis support qhov nyuaj nyuaj lawm.

 

Yog muaj sij hawm mam li sib tham kom peb ho sib paub zoo dua qhov no ntxiv, kom peb ho muaj kev sib pab mus ntxiv  lawm yav tom ntej no ua Tsaug.

Cuaj Hli 25, 2014

 

Yue Pheng, I have read your bylaws, listened to a few audio/visual interviews, and reviewed your Website. Great and logical information. I really like the concept. It is time to change. What is your plan to expand the services to California? Everything looks great. Just one suggestion, (I know it is too early) has the Board of Directors considered being more inclusive to accept the homosexual community in the future?

 

Best regards, Ger

Cuaj Hli 24, 2014

 

kuv xav paub tias , nej hauv paus nyob St paul MN lawm, ua li nyob li WI, MI, CA lawm ne, peb los koom puas tau nej. Thaum muaj ib tug tag sim neej lawm, nej xa puas tau cov txiv coj kev tuaj ua cov hauj lwm li nyob koom zej koom zos? Sib ntsib dua.

 

Thai Vue

Milwaukee

Cuaj Hli 21, 2014

 

Thanks. Its the religion of Hmong people future. I am so pleased. Thanks again.

 

Sawm Tooj

Cuaj Hli 19, 2014

 

I just want to say that I support the Temple of Hmongism and I look forward for the changes in Hmong Society. I hope this will serve as a pioneer for Hmong religion.

 

Zac Vang

Yim Hli Ntuj 2014

 

Zoo siab nej tshawb nriav ib txoj kev zoo los pab peb tsev neeg Hmoob. Kuv nyiam nej lub tswvyim no nawj. Kuv yog ib tug ntawm ua tseem niaj hnub nriav kev zoo los rau peb cov me nyuam nrog peb coj. Lub Temple no kuv yeej support nawj, tab sis kuv nug nej tias:

 

1. Hmoob qho kev ntseeg yog dab tsi?

2. Thaum muaj lub temple no lawm, Hmoob tus cim (symbol) yog dab tsi?

Ua Tsaug os,

 

TxawjPov Li

Yim Hli Ntuj 2014

 

Nej puas txais membership out of state thiab? Kuv txaus siab rau nej lub Temple of Hmongism no kawg li. Ua tsaug

 

Jim Thao

Yim Hli Ntuj 2014

 

Kuv xav paub hais tias, los ua 1 tug member 1 lub hlis no yuav tso nyiaj npaum li cas? Qhov 2, nyob lwm lub lav lawm muaj 1 tug tau tas sim neej lawm nej ho yuav pab tau li cas? Ua tsaug

 

Leng Yang

Yim Hli Ntuj 2014

 

Kuv tau hnov nej cov lus txheej txheem txo thiab kev txhim kho. Kuv thiaj muaj ib lo lus nug rau nej raws li no. 1. Nej puas tau tham seb peb puas yuav tso tau ib qho tseg, hais txog ntawm zaj qeej tu siav thiab zaj taw kev? Kuv txhais tias taw kev lawm ces tsis tshuab qeej tu siav lawm, losis tsis taw kev mam tshuab zaj qeej tu siav. Tos kuv hais li no, kuv tau zaj taw kev thiab tshov tau zaj qeej tu siav huv si. Nkawv tsis txawv deb hlo li, cov teem ntxwv mus tib yam nkaus. Qhov txawv ces zaj taw kev muaj tsim noob ub noob no xwb. Zaj qeej tsis muaj xwb. Kuv xav kom ib yam peb ua ib zaug xwb txhob repeat.

 

Pajxyeem

Yim Hli Ntuj 2014

 

How many members you have over all? Do you authorize member access to view the over all member info? I live in Sacramento, Calfornia. How many members do you have in Sacramento? Who is the contact person in Sacramento? When can I become a memeber, how and the cost? Is there member application and member fees monthly/yearly? Looking forward to hear from you.

 

Txooj Neeb Vwj

Rau Hli Ntuj 2014

 

Nyobzoo Hmongism or Ywjpeej Xyooj, Kuv yuav xa membership application tuaj. Qhov membership fee ntawm, puasyog payable to Temple of Hmongism? Uatsaug,

 

Robert Vue

Cuaj Hli 29, 2013

 

Nyob zoo cov tij laug thiab cov kwv kuv zoo siab heev ua nej yog peb hmoob cawm seej kuv zoo siab thiab yuav nrog nej mus ua ke mus ib txhi nawb.

 

-K. Kwm

Cuaj Hli 15, 2013

 

Nyob zoo tij laug Ywj Pheej Xyooj,

 

Ntawm no kuv yog kwv Yaj Tshoj los yog Yaj Tshoj Keeb. Kuv cia siab tias koj ua tij nrog rau tsev neeg yuav ntsib kev noj qab nyob zoo thiab. Hos kuv los nyob zoo, tiam sis tsis ntev los no thaum lub 6 hli ntawd peb txiv Koob Zeej uas yog tus neeg uas pib lub hauv paus kom peb tsim tawm tus ntawv hmoob 92 ntawv nws tau tag sim neej tso peb tseg lawm mas kuj yog ib qho tu siab heev.

 

Tsis ntev los no kuv tau pom koj los yog nej ib pab tau tsa muaj ib pab pawg muaj lub hom phiaj los txhim kho peb hmoob txoj kev cai dab qhuas uas yog hu ua Hmongism. Kuv zoo siab heev thaum paub tias yog tij laug Ywj Pheej lub zeem muag. Thaum kuv mloog koj cov lus tag lawm kuv haj yam zoo siab heev vim tias kuv ib txwv ntseeg los tias peb txoj kev cai dab qhuas Hmoob no yeej muaj qhov zoo ntau yam rau peb haiv neeg, txawm yog muaj qho puav tsis zoo los yog txog lub caij nyoog ces peb yeej yuav kho tau los yog txiav tau qhov tsis zoo pov tseg thiab nws yeej tsis tau tsim nyog uas peb yuav muab nws tso tseg kiag es mus ua dua ib txoj tshiab. Yam yus cev khaub ncaws uas yus hnav ntev ces nws yeej muaj qhov qub qhov ntuag qhov ntxiv, yus pom luag cev mas zoo li yeej zoo tshaj, tiam sis qhov tseeb tiag luag cev khaub ncaws los nws yeej muaj qhov qub, qhov ntuag, qhov ntxiv tib yam nkaus thiab xwb, mas qhov tseem ceeb ces tsuas yog nyias txawj txuag nyias mas thiaj li yuav kav ntev.

 

Yam li kuv tau hais rau koj ua tij ib zaug los lawm ntawd, thaum xyoo 1996 thiab 1998 peb yeej tau sib tham me ntsis txog kev txhim kho dab qhuas hmoob lawm thiab, thaum ntawv qhov peb los sib tham mas yog vim tias peb cov kev cai dab qhuas hmoob no tsis tau tsheej ua ib txoj religion uas ntiaj teb yuav lees paub, es peb mus kawm ntawv los nplog cia li sau rau peb tias peb ntseeg “phim” los yog “dab” no xwb. Peb lub siab xav mas xav kom peb kho kom peb txoj kev cai dab qhuas tsheej tau ua ib tug religion mas qhov zoo peb yuav, qhov phem peb tso tseg kom nws thiaj yuav loj hlob taus. Vim tias yog peb tsis kho ces qhov zoo los yuav raug luag rhuav, qhov phem los yuav raug luag siv los nyom yus. Tiam sis vim tias peb txuj los qis, chaw los ti, peev los tsawg peb thiaj li tsum lawm xwb, peb thiaj li tau xa lub zeem muag no tuaj rau ib co kwv tij hmoob nyob rau Thaib teb, tiam sis lawv ho muab hloov mus ua kev ntseeg saub lawm xws li pab pawg ntseeg saub Es Npis Mis Nus. Peb thiaj li tsis muaj kev sib cuag lawm.

 

Mas kuv pom zoo thiab txhawb nej sawv daws pab pawg kawg siab kawg ntsws nawb. Kuv ntseeg tias yog ua tau zoo ces tag nrho peb cov hmoob thoob ntiaj teb uas tseem coj kev cai dab qhuas yeej tsis muaj ib lo lus cam li, vim sawv daws tos los ntev lawm, thiab nws kuj txog caij hloov kho lawm. Vim peb yeej yuav raws txoj lw qub tiam sis peb muab kho kom tseeb kom zoo kom muaj txiaj ntsig coj tau peb sab ntsuj pliag siab ntsws los kuj ib yam li kev ua neeg zoo, ces peb thiaj li yuav paub txog txiaj ntsig ntawm peb tej dab qhuas. Ib txhia lawv muab hloov kiag mus deb yam li cov Poj Koob Yawm Ntxwv, los yog cov Es Npis Mis Nus uas kuv hais ntawd mas nws yog txoj tshiab lawm yuav ua cas thiab yuav txog hnub twg nws mam li loj hlob tuaj zoo cuag peb txoj uas twb muaj tau los nto txheeb pua xyoo los no lawm. Thiab yog txoj tshiab ces kuv yeej muaj cai xaiv tias yog kuv nyiam kuv mam mus ntseeg tiam sis yog kuv tsis nyiam ces kuv tsis ntseeg los tau. Tsis tag li ntawd, yog peb ua tau zoo cov ntseeg yes xus los yog lwm yam kev ntseeg lawm los lawv yeej yuav tig rov los ua yus li dab qhuas.

 

Hais txog kev txhim kho ntawm peb txoj kev cai dab qhuas hmoob no raws li nej lub hom phiaj uas yog ua kom tseeb, luv sij hawm, siv peev tsawg... uas yog peb hais yooj yim tias kho kom ncaj thiab mus yog kab yog kev mas yog ib qhov kev txhim kho uas vam meej heev. Tiam sis raws li kuv xam pom mas kuj tsis paub tias nej puas tau sab laj txog ntawm cov kev qhuab qhia kom peb ua neeg zoo, vim kuv pom tias saib raws peb cov kev cai dab qhuas mas seem no tseem muaj tsawg heev thiab tsis tau tseeb puas tsawg mas nws thiaj li ua rau peb cov neeg siab ti siab nqaim siab ceev tsis txawj sib hlub puas tsawg.

 

Cov ntseeg Yesxus lawv ntseeg tias muaj ntuj ceeb tsheej, muaj dab teb, yog ntseeg yes xus thiab ua neeg zoo raws yes xus qhia ces thaum tuag lawm yus tus plig yuav mus tau rau ntuj ceeb tsheej, tiam sis yog ua txhaum ces yuav mus rau dab teb. Cov ntseeg Hauj sam lawv kuj muaj Shin 5 thiab. Es peb cov kev cai dab qhuas Hmoob yog qhov twg? tsim nyob peb yuav tau muab nws collection los ua ib qho tseeb qhuab qhia peb cov neeg coj kev cai dab qhuas no.

 

Raws li kuv pom mas peb Hmoob yeej muaj ib co qhia txog fab no thiab xws li qhia txog vij, sub, npog. Tiam sis peb tseem tsis tau muab nws hais kom meej meej tias vij yog dab tsi? sub yog dab tsi? npog yog dab tsi? thiab yuav ua cas es thiaj li yuav tsis muaj vij? yuav ua cas thiaj li yuav tsis muaj sub? yuav ua cas thiaj li yuav tsis muaj npog? Cov no yog peb txheeb tau tej zaum nws kuj yuav yog ib qho kev qhuab qhia kom peb ua neeg zoo. Piv xam tias Sub, yog ntshav. Yog yus ib tee ntshav nrog tawm ntawm yus lub ces los ces nws dhau ua ib qho sub rau yus, yus ho tua ib tug neeg tuag ntshav nrog liab vog los nws kuj yog ib qho sub rau yus... yog leej twg muaj sub ntau nws raug mob me me xwb los sub los laum ces nws cia li sab heev lawm, tej thaum raug tej qho tsis tsim nyog tuag los yeej tuag taus. Qhov no kuj yog ib qho qhia kom neeg txhob tsim sub rau yus, yus yuav tsum txhob ua raug yus los ntshav thiab txhob ua kom lwm tus los ntshav yus thiaj li tsis muaj sub... Npog yog qhov uas yus tau ua ib qho kev txhaum tab sis tsis muaj leej twg paub, tsis muaj leej twg pom los yog yus tseem tsis tau them lub txim txhaum ntawv kom tag mas nws thiaj li ua npog los looj koov yus, tus neeg uas muaj npog ces yuav ib sij ntsib ib qho phem yam li caij zoj tsheb, tsheb txawm siv ntog los yog sib tsoo, mus zoj hav zoov nab txawm siv tom, ua zoj ib yam dab tsi txawm siv muaj plaub, los yog ib sij muaj mob... Yog yuav kom txhob ua npog ces txhua yam kev txhaum ntawm yus yus yuav tsum lees them lub txim kom tag mus.

 

Thiab kuj piv li qhov hmoob ntseeg tias tus plig rov los thawj thiab, hmoob kuj ntseeg tias yus tus plig mas tej thaum kuj rov los thawj ua neeg, tej thaum kuj mus thawj ua tsiaj, ua qaib, ua npua, ua nas, ua noog... mas hmoob yeej hais hauv zaj qhuab ke tias kom txhob mus thawj ua qaib tsam luag hlais, txhob thawj ua npua tsam luag tua, txhob thawj ua nyuj tsam luag ntaus mas kom rov los thawj ua neeg. Qhov no tej zaum nws kuj muaj ib qho kev qhuab qhia tias thaum peb ua neeg nyob peb yuav tsum ua neeg zoo thiaj li tau rov thawj ua neeg, yog koj ua ib tug neeg phem muaj veeb muaj khuv, muaj vij muab sub tej zaum luag yuav aiv kom koj mus thawj ua tsiaj them koj txoj kev txhaum.

 

Nyob rau hauv txoj kev ntseeg Es Npis Mis Nus mas lawv tseem khaws peb txoj kev txhim kho hais txog kev ploj tuag (pam tuag), kev tshoob kos, thiab kev neeb yaig, kev hu plig tej no peb tsis xav kom siv tsiaj li, vim tias siv tsiaj ces nws yuav ua rau ib txoj sia tsiaj tuag yuav ua ib lub vij rau yus thiab

Kev pam tuag; tsis xav pub siv tsiaj los tua rau tus tuag lawm, peb tsuas qhuab ke, tshuab qeej ntaus nruas. Tiam sis tsis muaj tus tsiaj ntiag hnub ntiag hmo los yog hnub tawm nras kuj tsis tua tsiaj li lawm yog yuav tua los tsuas tua los ua zaub mov rau cov tuaj zov los yog kwv tij neej tsa tuaj saib tuaj xyuas xwb. Dua ntawd lawm kuj tsis xav kom muaj lub suab nyiav, txawm muaj kev tu siab sib hlub sib nco los nyias quaj nyias ntsiag to xwb. Hmo hais xaiv los kuj tsis pub muab plaub ntug los tham lawm.

 

Kev ua neeb ua yaig los yeej tsis xav kom muab tsiaj mus txhaws neeg lub qhov tuag thiab mus thaiv tes thaiv taw li qub lawm, peb tsuas siv xyab siv ntawv, yaj khaum yeeb khaum hlawv ua nyiaj mus them tej kev txhaum, mus txhiv mus tso tej ntsuj tej plig xwb. Txheej thaum ub mas yog yus ib tug neeg txhaum ib txoj cai luag ntes tau ces yuav kom coj lwm tus mus hloov mas thiaj li tso tau nws los, yog yus muab lwm tus mus hloov ces yus tus dim los tshuav tus coj mus hloov yus tus yuav tau nyob lub txim mus. Mas nim no neeg daws plaub daws ntug yeej siv nyiaj xwb them nyiaj txaus ces thiaj li tag plaub. Mas hmoob txoj kev ntseeg ces neeg los yeej thawj thiab ua tsiaj tau hos tsiaj los yeej thawj thiab ua neeg tau mas tus tsiaj los nws tus plig ces yeej muaj nuj nqis ib yam li tug neeg lawm thiab.

 

Tsis tag li ntawd, niaj hnub no kev ua neeb kuj yog ib qho kev siv nyiaj loj, tim peb no muab xam tias muaj mob plab dias hau me ntsis yog mus Hospital tej zaum tsuas tag li 400,000 kip – 500,000 kip xwb, tiam sis yog koj yuav ua ib thaj neeb tej zaum kuj tag ntau tshaj ntawd, mas qhov tag nyiaj ntau ntau no mas tsuas yog yuav tus tsiaj los kho xwb, mas kev ua neeb ua yaig tsuas yog kho sab ntsuj plig xwb peb tsim nyog yuav siv xyab siv ntawv kho es ho tseg tej nyiaj mus yuav tshuaj los kho sab cev nqaij daim tawv zoo dua.

 

Saum toj no yog ib co lus tham pem kuv lam sau tuaj nrog koj sib tham xwb, txawm li cas los xij kuv sau tsab ntawv no tuaj qhua txog koj los yog nej lub luag hauj lwm, thiab cia siab tias yog ib hnub twg nej ua tiav ces peb cov nyob tom qab no los yeej yuav zoo siab heev thiab

Sib ntsib dua.

 

Yaj Tshoj Keeb

Yim Hli 24, 2013:

 

Nyob zoo, tsev neeg thiab kuv tseem nyob li qub thiab. Ua tsaug Yuepheng uas koj tseem muaj lub siab rov nrog pab txhim kho peb tej kab li kiav cai qub thiab.  Kuv tsev neeg fawm coob uas los ntawm ib tug pog yawg los tseem coj dab qhuas li thaum ub poj ua cia yawm ua tseg thiab.  Kuv zoo siab thiab pom zoo nrog koj thiab koj pawg tub txhim kho.  Kuv los kuj xav ib yam li koj thiab hais txog ntawm Hmongism lub hom phiaj,  thaum ub peb nyob ntuj qub qab kuj zoo li tsis luaj twg thiab vim peb tej kev khwv noj khwv haus tsis muaj lub sij hawm los khoo nruj npaum li niaj hnub niam no, tsis tas li ntawv xwb kev sib pab los kuj muaj tuab ntws  nyob qab zej hauv zos los kuj muaj neeg txib muaj neeg thov ces zoo li tsis luaj twb. Yog kho thiab pauv tau Hmongism lub hom phiaj hnub twg no kuv yeej xav hais yuav pab tau peb coob leej ntau tus nawb.

 

Ntawm kuv tus kheej ces hais txog peb Hmong kab lis kev cai ces kuv poob qab lawm deb heev nawb, tiam sis kuv mam li soj qab raws lw mus lawm yav toj ntej no seb ho pos kawm tau tej yam ab tsi los ntawm Hmongism.  Yog hnub twg tau tuaj dhau kev hauv Dallas/FortWorth no los stop by saib kuv. Nyob zoo koj thiab tsev neeg.

Xya Hli 25, 2013:


Nyob zoo Hmongism team, Kuv npe hu M xeem Lis, Nyob Laos. Ua ntej tshaj plaws kuv thov qhuas txog nej lub zeem muag thiab yam uas nej ua pub rau peb haiv Hmoob txoj kev ntseeg. Thaum kuv tus kheej pom thiab tau nyeem nej cov txheej tsheem hauv no tag ua rau kuv nyiam thiab txaus siab hlo yuav koom tes nrog nej. Kuv hnub nyoog 25 xyoo, Kuv pom tau tias peb haiv Hmoob sib tawg mus thoob ntuj los vim yog peb lub siab nqaim, nyiam cib nyeej, coj cai thiab khaws teeb meem cia ntev ntev rau hauv lub siab los ntawm tus Kev ua plaub ntug, Kev ua nom kev tswv thiab kev ua dab qhuas. Haiv txog kev Dab Qhuas peb hmoob muaj ntau yam teeb meem sib cov nyom nyob rau hauv, Vim li cas thiaj hais tau li ntawv? Kuv pom tau tias: 1.Yug los ua ib tus tub yuav tau kawm kom paub kev cai Dab Qhuas Hmoob thiab yuav tau sib pauv zog - pauj zog yam nkaus li sib them nuj nqi thiab zoo nkaus li ib leeg muaj ib lub txim los ua Hmoob. 2. Cov tsawg kwv tsawg tij mas tsaus ntuj heev thaum muaj ib siab ob qig. 3. Kev kwv tij neej tsa muaj teeb meem me ntsis xwb los yeej khaws cia npaj zias tos txog thaum ib tus tuag ces muab ua plaub ntug hais, nplua nyiaj ntxiag tsheej pob. 4.A. Hauv qhua ntxhais vauv, muam phauj los sis dab laug twg yog xyom cuab tsis nco txog lawv xwb ces thaum lawv tuaj txog hauv tsev ces yeej tuaj nrhiav teeb meem ntxhov quav niab rau tsev xyom cua li lawm. thiab B. Hauv qhua muam phauj los sis dab laug tuaj yog xyom cuab los yog Kav xwm tsis paub tab es muaj qee yam xws li: Ua tsaug, Faib nqaij thiab lwm yam ua tsis raug li lub siab nyiam xwb ces yeej tsis zoo siab li lawm. Tom qab lub ntees lawm ces yeej sib ntxub, sib cais mus li. 5. Txhua txhua txoj kev sib pab ntawm Dab qhuas xws li: Ploj tuag, Tshoob kos, Neeb yaig thiab lwm yam mas yuav tsum tau thov, tau pe. Muaj tej zaum pe tag los twb tsis kam pab thiab. Thaum kuv tej phooj ywg hauv chaw ua hauj lwm noog kuv tias Hmoob txoj kev ntseeg zoo li cas thiab Hmoob li Religion yog dab tsi? Txhwm sim xyoo twg los lawm? Ua rau kuv tsis paub teb. Niaj hnub no kiag los hauv kuv li CV qhov religion ces tsuas lam rau tias "Dab" vim tsis paub yuav rau li cas. Tiam sis kuv mloog zoo li yeej tsis phim peb haiv Hmoob kiag li. Kuv zoo siab thiab kuv ntseeg tias nej Hmongism lub hom phiaj thiab nej tej dej num yuav pab hloov peb haiv Hmoob lub siab thiab lub neej mus zoj zus rau yav tom ntej. Thaum kawg no kuv xav noog Hmongism team me ntsis xws li hauv qab no: 1. Thaum twg Hmongism mam thuav tuaj txog sab Asia? 2. Hmongism txoj kab ke pam tuag puas yuav siv tau rau Hmoob Nplog los sis Hmoob Suav? 3. Kuv nyob Laos yuav ua member rau Hmongism tau li cas? Ua tsaug M. Lis Tel: 856-20---------- P.O.Box ---- Vientiane, Laos

 

 

 

Xya Hli 20, 2013:


nyob zoo tag nro cov kwv tij txhua tus ua tau tsim tsa hmoob lub temple txiv yawg no , kuv yog ib tug tub hmoob nyob los tsuas teb kuv tau nyeem nej tej txheej txheem kev pam tuag no lawm nws zoo heev lawm kuv los nyiam li no ntag vim nws yooj yim rau lwm haiv neeg tos taub txog. ua ib haiv neeg yuav tsum ua tej yam meej pem li no thiaj zoo rau peb nawb. peb nyob los tsuas teb puas muaj hnub peb yuav uatau li nej os. li no xwb ua tsaug.

 

 

 

Tsib Hlis 24, 2013:


I think this is a good start. I would be happy to learn more and be part of it. I'll stop by someday in that office as I work with Michael TxawjVam Yias in that location as well. Thanks for spearheading this! Sharny XaiVue Y

 

bottom of page